Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2015, Cilt 45, Sayı 3, Sayfa(lar) 128-135
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonu Ön Tanılı Hastaların Kan ve Beyin Omurilik Sıvısı Örneklerinde Batı Nil Virüsünün Araştırılması ve Sonuçların Karşılaştırılması
Zülfü BAYAR, Mustafa YILMAZ, Zülal AŞCI TORAMAN, Yasemin BULUT
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ
Anahtar Sözcükler: BNV, BOS, ELISA, RT-PCR

Amaç: Batı Nil virüsü (BNV); ilk defa 1937 yılında Uganda'nın Batı Nil kesiminde izole edilmiştir. Bu virüs Flaviviridae ailesi, Flavivirüs cinsi ve Japon ensefaliti virüsü serokompleksi içerisinde sınıflandırılan, 45-50 nm büyüklüğünde, zarflı ve ikozahedral yapılı bir RNA virüsüdür. Çalışmamızın amacı, SSS enfeksiyonu ön tanılı hastaların kan ve/veya beyin-omurilik sıvısı (BOS)'nda BNV'ye özgü antikorların veya viral nükleik asidin gösterilmesidir.

Gereç ve Yöntem: Santral Sinir Sistemi enfeksiyonu ön tanısıyla tedavi gören ve herhangi bir patojen mikroorganizma tespit edilemeyen hastaların, hastanenin merkez laboratuvarına gönderilen rutin kan ve BOS örnekleri toplandı. Yaş, cinsiyet ve gönderilen servis ayırımı yapılmaksızın kırk yedi hastanın 94 örneği (47'si BOS ve 47'si kan) değerlendirilmeye alındı. Bu örneklerde ELISA ve RT-PCR yöntemleriyle BNV araştırıldı.

Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların yaş ortalaması 19 idi. Bu çalışmanın BOS örneklerinde; pleositoz (ortalama 155 hücre), orta derece protein artışı (ortalama 89 mg/ dL) ve hafif glukoz (ortalama 53 mg/dL) düşüklüğü tespit edilmiştir. Bu çalışmada, yalnızca bir hastanın kan örneğinde ELISA yöntemi ile BNV IgM şüpheli pozitif saptanmıştır. Diğer örneklerde BNV IgG ve IgM antikoru negatif olarak saptanmıştır. Bu şüpheli örneğin BOS'u ve kanı gerçek zamanlı RT-PCR yöntemi ile negatif bulunmuştur. Benzer şekilde tüm örnekler gerçek zamanlı RT-PCR yöntemi ile de çalışılmış, BNV'ye ait RNA tespit edilememiştir.

Sonuç: Çalışmamızda şüpheli değer ELISA yönteminde görülebilen çapraz reaksiyonlara bağlanmıştır. BNV seronegatifliği büyük ölçüde çalışmaya alınan hastaların yaş ortalamasının (ortalama: 19) düşük olmasından kaynaklanmıştır. Ayrıca PCR ve ELISA'yı beraber dikkate aldığımızda çalışmamızda elde ettiğimiz verilere göre, bölgemizde BNV kaynaklı SSS enfeksiyonuna rastlanmamıştır. Ekolojik koşullara bağımlı olarak daha kapsamlı çalışmalara gereksinim olacaktır. Çalışmamızın bu konuda ülkemiz BNV veri tabanına yarar sağlamasını ümit etmekteyiz.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim