Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2015, Cilt 45, Sayı 4, Sayfa(lar) 170-174
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Yoğun Bakım Ünitelerinden İzole Edilen Nonfermentatif Gram Negatif Bakterilerin Antimikrobiyal Duyarlılıklarının Araştırılması
Yeliz TANRIVERDİ ÇAYCI, İlknur BIYIK, Asuman BİRİNCİ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun
Anahtar Sözcükler: Nonfermentatif bakteriler, nozokomiyal enfeksiyon, yoğun bakım

Amaç: Bu çalışmanın amacı, yoğun bakım hastalarından izole edilen nonfermentatif Gram negatif bakterileri ve bunların antibiyotiklere direnç durumunu belirlemektir. Ayrıca bu çalışmanın amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Yoğun Bakım Üniteleri'nde Ocak 2014 ve Aralık 2015 tarihleri arasında yatmış hastalardan gönderilen klinik örnekten üretilen 474 nonfermentatif Gram negatif bakteriyi ve direnç profilleri retrospektif olarak değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem: Bakterilerin tanımlaması Vitek MS cihazında, antibiyotik duyarlılıkları ise Vitek 2 Compakt cihazında çalışılmıştır.

Bulgular: Yoğun Bakım Üniteleri'nden gönderilen örneklerden en sık Acinetobacter cinsi (%69.83) sonrasında Pseudomonas aeruginosa (%25.52) ve Stenotrophomonas maltophilia (%4.64) izole edilmiştir. Bakterilerin en sık izole edildiği örnek türü trakeal aspirat (%40.71) olarak belirlenmiştir. Acinetobacter spp. ve P. aeruginosa izolatlarının en duyarlı olduğu antibiyotiğin kolistin olduğu saptanmıştır. S. maltophilia izolatlarında trimethoprim/ sulfamethoxazol (SXT) duyarlılığı %95.4 olarak saptanmıştır.

Sonuç: Etkili enfeksiyon kontrol önlemleri ve aktif sürveyansın yoğun bakım ünitelerindeki enfeksiyonların önlenmesinde önemlidir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim