Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2016, Cilt 46, Sayı 1, Sayfa(lar) 033-039
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Üreten Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae'nin Neden Olduğu Ürosepsis Olgularında Ardışık Oral Antibiyotik Tedavisi Bir Seçenek Olabilir mi?
Aziz Ahmad HAMİDİ1, Derya ÖZYİĞİTOĞLU1, İbrahim TUNCER2, Elif AKTAŞ2, Dilek YILDIZ SEVGİ1, Hüseyin ACİNİKLİ3, Mehmet Emin BULUT2, İlyas DÖKMETAŞ1
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul
3Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
Anahtar Sözcükler: GSBL üreten enterobacteriaceae, karbapenem tedavisi, Ürosepsis

Amaç: Genişlemiş spektrumlu beta laktamaz üreten Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae izolatlarının etken olduğu ürosepsis olgularında, karbapenem dışı antibiyotiklerin ardışık oral tedavi olarak kullanımının retrospektif olarak incelenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya dâhil edilen hastalar iki grupta değerlendirildi. Grup 1'de 14-21 (ortanca:14) gün süreyle karbapenem tedavisi alan 14 olgu incelendi. Grup 2'de ise 3-11 (ortanca: 6) gün karbapenem tedavisi aldıktan sonra oral ardışık tedavi olarak siprofloksasin veya trimetoprim-sulfametoksazol kullanan 12 olgu değerlendirildi. Her iki grup arasında, olguların klinik özellikleri ve tedavi sonuçları karşılaştırıldı.

Bulgular: İki gruptaki olgular klinik ve demografik bulgular açısından benzerdi. Etken mikroorganizma, olguların dokuzunda E. coli iken, 17 olguda K. pneumoniae idi. Yirmi dört olguda iyileşme sağlandı. Her iki gruptan birer olguda relaps gelişti.

Sonuç: Çalışma sonucunda, genişlemiş spektrumlu beta laktamaz üreten E. coli ve K. pneumoniae izoatlarının etken olduğu ürosepsis olgularının tedavisinde karbapenem tedavisi sonrası oral ardışık tedavinin etkin olabileceği ve konuyla ilgili daha geniş, prospektif ve randomize çalışmaların yararlı olacağı düşünüldü.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim