Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2005, Cilt 35, Sayı 2, Sayfa(lar) 119-122
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Hemodiyaliz Hastalarında Hepatit C Virus İnfeksiyonu Prevelansı ve Risk Faktörleri
Tamer Şanlıdağ1, Sinem Akçalı1, Dilek Ergin2, Adalet Koca Kutlu2
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Manisa
2Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık Yüksekokulu, Manisa
Anahtar Sözcükler: Hemodiyaliz, HCV, prevalans, risk faktörleri

Bu çalışma hemodiyalize giren hastalarda Hepatit C virus seroprevalansı ve risk faktörlerini saptamak amacıyla planlanmıştır. Manisa'daki üç merkezde hemodiyalize giren 142 hemodiyaliz hastası örneklem olarak alınmıştır. Veriler, araştırmacılar tarafından hemodiyaliz hastalarına yönelik hazırlanmış anket formu ile elde edilmiştir. Hastalardan alınan kan örneklerinde HCV antikorları ve HCV genotiplendirilmesi, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı seroloji laboratuarında araştırılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, SPSS 10.0 Windows için hazırlanmış paket programı kullanılmıştır. Hastalarn %52.8'ini erkek, %47.2'si kadın ve yaş ortalaması 51.94±13.9 idi. Yüzde 35.2'in kan transfüzyonu, %23.9'unun cerrahi girişim öyküsü vardı. Diyalize giriş süreleri ise ortalama 55.83±6.94 aydı . Hastalarda HCV seroprevalansı %21.8 oranında belirlenirken, en yaygın genotip olarak Genotip Ib saptanmıştır. Risk faktörleri açısından değerlendirildiğinde, kan transfüzyonu ve cerrahi girişim ile HCV infeksiyonu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmazken, diyalize giriş süresi ile HCV infeksiyonu arasındaki ilişki anlamlı bulunmuştur.

Sonuç olarak, hemodiyaliz hastalarında HCV bulaşımında kan transfüzyonu veya cerrahi girişimin ilişkisi olmadığı bununla birlikte diyaliz ünitelerindeki bulaşta anahtar rolü nozokomiyal bulaşın oynadığı düşünülmüştür.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim