Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2018, Cilt 48, Sayı 1, Sayfa(lar) 014-020
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Aydın’da Kronik Hepatit C Enfeksiyonlu Hastalarda IL28B (rs12979860) Polimorfizminin Dağılımı ve Tedavi Yanıtına Etkisi
Neriman AYDIN1, Rifat BÜLBÜL1, Adil COŞKUN2, Serkan ÖNCÜ3, Sevin KIRDAR1
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Aydın
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, Aydın
3Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Aydın
Anahtar Sözcükler: Kronik HCV enfeksiyonu, IL28B poliformizmi, peginterferon-ribavirin tedavisi

Amaç: Hepatit C virus enfeksiyonları yüksek oranda kronikleşmekte ve kronik hepatit C infeksiyonlu hastalar ikili veya üçlü antiviral ilaç kombinasyonu ile tedavi edilmektedir. Ancak kronik HCV enfeksiyonlarının tedavisinde hastaların tedaviye verdiği yanıtı etkileyen birçok faktör tanımlanmıştır. Bunlardan biri, tedavi sonunda oluşan kalıcı virolojik yanıt (KVC) ile IL-28B polimorfizmi arasındaki ilişkidir. Bu çalışmada, antiviral tedavi uygulanan kronik HCV hastalarında IL-28B (rs12979860) polifmorfizmindeki dağılım ve kalıcı virolojik yanıt arasındaki ilişkinin gösterilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya peginterferon-ribavirin tedavisi alan kronik HCV enfeksiyonu olan hastalar alınmıştır. Tedavinin 12. haftasında, tedavi bitiminde ve altı ay sonraki kontrollerde HCV RNA araştırılarak, erken ve kalıcı virolojik yanıt belirlenmiştir.

Bulgular: Çalışmaya dâhil edilen 41 hastanın, 18’i (%43.9) erkek, 23’ü (%56.1) kadındır. Hastalarda IL28B SNP varyantı olan rs12979860’in %12.2’si CC genotipi, %19.5’i TT genotipi, %68.3’ü TC genotipi olarak tanımlanmıştır. Erken virolojik yanıt CC genotipi taşıyan hastalarda %80, TT genotipinde %75, TC genotipinde %82.1 olarak bulunmuş ve erken virolojik yanıt açısından IL-28B genotipleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Hastalarda kalıcı virolojik yanıt ise CC genotipi taşıyan hastalarda %100 iken, TT ve TC genotiplerinde sırasıyla % 62.5 ve % 46.4 olarak bulunmuştur. Kalıcı virolojik yanıt CC genotipi bulunan hastalarda diğer genotiplere göre istatistiksel olarak anlamlı olarak yüksek oranda bulunmuştur (p=0.035).

Sonuç: Bu sonuçlara göre, IL28B (rs12979860) CC genotipleri taşıyan kronik HCV enfeksiyonlu hastalarda yüksek oranda KVC alınmaktadır. Ancak bölgemizde kronik HCV enfeksiyonlu hastalarda CC genotipleri düşük oranda taşınmakta, KVC’ın daha düşük oranda olduğu diğer genotipler ise yaygın bulunmaktadır. Bu nedenlerden dolayı, bölgemizde kronik HCV enfeksiyonlu hastalarda tedavinin planlanmasında ve takibinde IL28B (rs12979860) CC genotiplerin düşük oranda olduğunun dikkate alınmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim