Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2018, Cilt 48, Sayı 1, Sayfa(lar) 060-065
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Hepatit B Virüs ile Kronik Enfekte Hastalarda HBsAg Düzeyinin Kantitatif Olarak Belirlenmesi
Seda TEZCAN ÜLGER1, Nuran DELİALİOĞLU1, Özlem KANDEMİR2, Havva Didem OVLA ÇELİKCAN3
1Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mersin
2Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin
3Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Mersin
Anahtar Sözcükler: Kronik hepatit B, kantitatif HBsAg, HBV DNA

Amaç: Kronik hepatit B (KHB) enfeksiyonunun tanı ve izlenmesinde serum HBV DNA düzeyi virus replikasyonunun en yaygın göstergesi olup, serolojik belirteçler ve alanin aminotransferaz (ALT) düzeyinin ölçümü ile birlikte yaygınlıkla kullanılmaktadır. Son yıllarda ise, kantitatif HBsAg düzeyleri ile HBV DNA ve ALT düzeylerinin ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada, KHB hastalarında kantitatif HBsAg seviyelerinin HBV DNA, ALT-AST seviyeleri ve HBeAg ile karşılaştırılarak incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya dâhil edilen 91 KHB’li hastanın HBV DNA düzeyleri, gerçek zamanlı PCR yöntemi (Cobas TaqManTM 48, Roche, Almanya) ile araştırıldı. Kantitatif HBsAg ölçümü ELISA yöntemi (Architect i2000SR, Abbott, Almanya) ile 0.05-250 IU/mL limit aralığında gerçekleştirildi.

Bulgular: Hastaların, HBV DNA seviyesinin ortancası 1538.50 (19.00-64501284.00), kantitatif HBsAg değerinin ortancası 2210.06 (0.05-46192.95) olup, HBsAg ölçüm değerleri ile HBV DNA düzeyleri arasındaki doğrusal korelasyon istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). Ayrıca HBeAg pozitif hastalarda kantitatif HBsAg düzeyleri, HBeAg negatif hastalardan anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.05).

Sonuç: HBsAg’nin kantitatif ölçümü ile HBV DNA düzeyi arasındaki korelasyon, kantitatif HBsAg ölçümünün, KHB hastalarında HBV-DNA’nın yanında replikasyonu izlemek için tamamlayıcı ek bir belirteç olabilir. ALT düzeyi normalden yüksek olan hastalarda ise yüksek HBV DNA ve HBsAg düzeyleri nedeni ile kantitatif HBsAg ölçümü KHB’li hastaların izlenmesinde göz önünde bulundurulabilir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim