Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2018, Cilt 48, Sayı 3, Sayfa(lar) 173-179
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Exophiala dermatitidis ve Exophiala phaeomuriformis Kökenlerinin Malaşit Yeşilini Renksizleştirme Aktivitelerinin Değerlendirilmesi
Mustafa ŞENGÜL1, Çağrı ERGİN1, Engin KAPLAN2, Levent AKSOY1, Macit İLKİT3, G Sybren de HOOG4
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Denizli
2İleri Teknoloji Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Mersin Üniversitesi, Mersin
3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mikoloji Bilim Dalı, Adana
4Westerdijk Fungal Biodiversity Institute, Utrecht, Hollanda
Anahtar Sözcükler: Renksizleştirme, biyo-yıkım, esmer mantar, Exophiala, malaşit yeşili

Amaç: Malaşit yeşili (MY) tekstil endüstrisi ve kültür balıkçılığında yaygın olarak kullanılan, N-metillenmiş diaminotrifenilmetan bir boyadır. Mikobakteri izolasyonu, spor boyama ve fotodinamik tedavi amaçlı olarak tıbbi mikrobiyolojide de kullanılır. Çevresel tehlikeli kirliliğe neden olan boyaların ortamdan temizlenmesinde mikroorganizmaların kullanımı, günümüzde uygulanan yöntemlere önemli bir alternatiftir. Sunulan araştırmada, insanlar tarafından hidrokarbon atıklar ile kirletilmiş çevrede sıklıkla karşılaşılan Exophiala türlerinin malaşit yeşilini renksizleştirme aktiviteleri araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem: MY renksizleştirme aktivitesini incelemek üzere çalışmaya, 109’u Exophiala dermatitidis (69 bulaşık makinası, 33 demiryolu traversi ve 7 klinik kökeni) ve 82’si de Exophiala phaeomuriformis (32 bulaşık makinesi ve 50 demiryolu travers kökeni) olmak üzere toplam 191 köken dâhil edildi. Kökenlerin agar dilüsyon yöntemi ile MY duyarlılıkları ve renksizleştirme aktiviteleri incelendi. Tüm Exophiala kökenlerinin renksizleştirme aktiviteleri 32 μg/mL MY içeren buyyon besiyerinde spektrofotometrik olarak araştırıldı.

Bulgular: Agar dilüsyon yöntemi ile her iki tür Exophiala kökeninde, MY MIK90 değeri 128 μg/mL olarak bulundu. Göz ile incelemede, en iyi renksizleştime aktivitesi ≥32 μg/mL MY konsatrasyonunda görüldü. Katı besiyerinde yapılan testlerde Exophiala türleri arasında MY renksizleştirme oranları yönünden farklılık saptanmadı (p>0.05). Spektrofotometrik olarak yapılan renksizleştirme aktivitesi karşılaştırmalarında da, Exophiala türleri ve izolasyon bölgeleri arasında fark saptanmadı (p>0.05). Tüm kökenler arasında, bulaşık makinesinden izole edilen bir E. dermatitidis kökeni %62.6 ile en yüksek renksizleştirme oranını gösterdi.

Sonuç: Exophiala cinsi gibi esmer mantarlarda görülen renksizleştirme potansiyeli ve çevresel ortamlardaki toksik boyaların biyolojik yıkımlarında uygulanabilirliği daha ileri araştırmalar ile değerlendirilmelidir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim