Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2019, Cilt 49, Sayı 2, Sayfa(lar) 061-066
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kan Örneklerinden İzole Edilen Candida parapsilosis Kompleks Suşlarının Tür Düzeyinde Tanımlanması ve Antifungal Duyarlılıklarının Belirlenmesi
Burcu Dalyan Cilo1, Harun Ağca2, Beyza Ener2
1SBÜ. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji / Tıbbi Mikoloji Laboratuvarı, Bursa, Türkiye
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Candida parapsilosis tür kompleksi, antifungal duyarlılık, PCR-RFLP

Amaç: Dünyada ve ülkemizde birçok merkezde, fırsatçı bir enfeksiyon olan kandidemilere ikinci sıklıkta neden olan tür Candida parapsilosis tür kompleksidir. Bu tür kompleksi içinde yer alan Candida parapsilosis sensu stricto, Candida orthopsilosis ve Candida metapsilosis türleri fenotipik olarak birbirinden ayrılamaz ve tanımlanmaları için çeşitli moleküler yöntemlere gereksinim duyulur. Bu çalışmada, laboratuvarımızda kan kültürlerinden izole edilen C. parapsilosis tür kompleksi suşlarının antifungal duyarlılıklarının incelenmesi ve tür düzeyinde tanımlama yapılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı stoklarından 118 kan izolatı kullanıldı. İzolatların flukonazol, vorikonazol, itrakonazol, posakonazol, amfoterisin B ve anidulafungine in vitro duyarlılığı CLSI-M27 dokümanına göre saptandı. C. parapsilosis tür kompleksindeki türler, sekonder alkol dehidrogenaz enzimini kodlayan gen bölgesinin (SADH) “polimeraz chain reaction-restriction fragment length polymorphism” (PCR-RFLP) yöntemiyle incelenmesiyle belirlendi.

Bulgular: Bu çalışmada, kan kültürlerinden izole edilen 118 C. parapsilosis tür kompleksi suşunda flukonazol direncinin %26.3 oranında olduğu, amfoterisin B ve anidulafunginde ise direncin yok denecek kadar az olduğu saptandı. Antifungal duyarlılığı belirlenen bu suşlar arasında C. orthopsilosis ve C. metapsilosis türlerine rastlanmadı.

Sonuç: Bu çalışma ile merkezimizdeki C. parapsilosis tür kompleksindeki yüksek flukonazol direncinin kompleks içindeki türlerle ilişkili olmadığı görüldü. Suşlar arasındaki klonal ilişkinin ve direncin genetik temellerinin araştırılması için ek çalışmaların yapılması gerektiği sonucuna varıldı.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim