Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2019, Cilt 49, Sayı 4, Sayfa(lar) 197-205
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Akciğer ve Akciğer Dışı Tüberkülozda Xpert MTB/RIF Testinin Tanısal Performansının Değerlendirilmesi
Aynur Gülcan, Ümran Toru Erbay, Özlem Genç
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kütahya
Anahtar Sözcükler: Xpert MTB/RIF, Mycobacterium tuberculosis, tanı, performans testleri

Amaç: Tüm dünyada mortal enfeksiyon etkenleri arasında ilk on mikroorganizmadan birisi olan Mycobacterium tuberculosis’in hızlı ve doğru tanısı tedaviye kısa sürede başlanması ve yeni enfeksiyonların gelişmesinin önlemesi için oldukça önemlidir. Çalışmanın amacı, tüberküloz insidansı ülkemiz ortalamasının altında kalan Kütahya’da Xpert MTB/RIF yönteminin çeşitli klinik örneklerdeki tanı performansını değerlendirmektir.

Yöntem: Bu amaçla akciğer ve akciğer dışı tüberküloz ön tanılı hastalardan alınan işlenmemiş klinik örneklerin Xpert MTB/RIF testi, örnek türüne göre değişmek üzere NALC-NAOH homojenizasyon- dekontaminasyon işlemi sonrası Erlich Ziehl Nelsen boyaması ve Löwenstein-Jensen besiyerine ekimi yapıldı. Kültür ve Xpert MTB/RIF testinin solunum/solunum dışı ve yayma negatif/pozitif örneklerdeki performansı; yayma mikroskobisi ve Xpert MTB/RIF derecelendirimi karşılaştırıldı, yöntemler arası uyum hesaplandı.

Bulgular: Klinik, radyolojik ve mikrobiyolojik değerlendirme sonrası 209 hastanın 26 (%12.4)’sı tüberküloz (%76.9’u erkek, %50’si <45 yaş) kabul edildi. Solunum ve solunum dışı örneklerin kültür ve/veya moleküler yöntem ile pozitiflik yüzdeleri sırasıyla %13.2 ve %12.5 idi. Yayma negatif solunum örneklerinde Xpert MTB/RIF için duyarlılık %84.6, özgüllük %100 iken, solunum dışı örneklerde duyarlılık %60, özgüllük %100, yayma pozitif tüm örneklerde duyarlılık ve özgüllük %100 olarak saptandı. Yayma mikroskopisinin solunum dışı örnekler için en düşük, bronş lavajı için en yüksek duyarlılığa; Xpert MTB/RIF’in solunum örneklerinde kültür ile aynı, solunum dışı örneklerde nispeten daha yüksek duyarlılığa sahip olduğu; ARB ve Xpert MTB/RIF derecelendirimindeki uyumun solunum örneklerinde daha yüksek olduğu saptandı.

Sonuç: Sonuç olarak, Xpert MTB/RIF sisteminin düşük örnek hacmi olan laboratuvarlarda, ekonomik ve fiziki koşul yetersizliğinde konvansiyonel tanı yöntemleri ile birlikte kurulumunun oldukça hızlı ve güvenilir sonuç elde etmeye katkısı olacağı düşünüldü.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim