Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2005, Cilt 35, Sayı 3, Sayfa(lar) 183-188
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kan Kültürlerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları
Hadiye Demirbakan, Duygu Dağlar, Çiğdem Yıldırım, Feryal Öztürk, Gözde Öngüt, Murat Yaman, Dilara Öğünç, Dilek Çolak, Meral Gültekin
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Antalya
Anahtar Sözcükler: Kan kültürü, antibiyotiklere duyarlılık

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Merkez Laboratuvarı'nda Ocak 2003-Aralık 2003 tarihleri arasındaki 12 aylık sürede tüm bakteriyemik ataklar değerlendirilmiştir. Dokuzbinikiyüzdoksanbeş yatan hastada 760 bakteriyemik atak tanımlanmıştır. Yediyüzaltmış bakteriyemik ataktan toplam 807 bakteri izole edilmiştir. İzole edilen 807 bakterinin %55.4'ünü Gram pozitif, %44.6'sını Gram negatif bakteriler oluşturmaktadır. Koagülaz Negatif Stafilokoklar (KNS) en sık izole edilen tür olup (%25.9), bunu sırası ile Staphylococcus aureus (S. aureus) (%14.7) ve Enterococcus sp. (%10.6) izlemektedir. KNS suşlarının %63'ü ve S. aureus suşlarının ise %42'si metisiline dirençli olarak saptanmıştır. Enterokok türlerinde glikopeptid direnci gözlenmemiştir. Escherichia coli (E. coli), Pseudomonas sp. ve Acinetobacter sp. en sık izole edilen Gram negatif bakteriler olup, bu türler için en duyarlı antimikrobiyal ajanlar sırası ile karbapenemler (%100), piperasilin-tazobaktam (%92) ve sefoperazon-sulbaktam (%88) olarak saptanmıştır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim