Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2020, Cilt 50, Sayı 3, Sayfa(lar) 172-177
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Üriner Sistem Enfeksiyonu Etkeni Escherichia coli İzolatlarının Çeşitli Antibiyotiklere Direnç Oranlarının Değerlendirilmesi
Fatma Avcıoğlu, Mustafa Behçet
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bolu
Anahtar Sözcükler: Escherichia coli, antibiyotik, direnç, üriner sistem enfeksiyonları

Amaç: Hem dünyada hem de ülkemizde Escherichia coli üriner sistem enfeksiyonlarının en sık nedenidir. Gelişen bakteriyel direnç mekanizmaları bu enfeksiyonların tedavisini de kısıtlamaktadır. Tedavide kullanılacak antibiyotiklerin doğru bir antibiyotik duyarlılık testi sonucuna göre belirlenmesi gelişen antibiyotik direncini kontrol altına almakta büyük önem taşımaktadır. Hastanemizde görülen üriner sistem enfeksiyonları etkeni olan E. coli izolatlarının çeşitli antibiyotiklere karşı duyarlılıklarının ve direnç durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: 01.01.2018-01.11.2019 tarihleri arasında, hastanemiz mikrobiyoloji laboratuvarına komplike olmayan üriner sistem enfeksiyonu ön tanısı ile gönderilen idrar örnekleri hastane arşivinden retrospektif olarak incelenmiştir. İdrar kültür örneklerinde üreme saptanan örneklerin bakteri tanımlanmasında ve antibiyotik duyarlılıklarının tespitinde tam otomatize cihaz (Vitek 2, bioMérieux, Fransa) kullanılmıştır. Antibiyotik duyarlılıkları ?European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing? (EUCAST) 2018 standartlarına uygun olarak minimal inhibitör konsantrasyonlarına göre yorumlanmıştır.

Bulgular: Toplam 22.774 idrar örneğinden 1.962?sinde (%9) üreme saptanmıştır. Bunlardan 1.466?sı (%75) E. coli olarak tanımlanmıştır. İzolatların antibiyotik dirençleri incelendiğinde, %81?inde ampisilin, %18?inde gentamisin, %40?ında trimetoprim-sülfametoksazol, %4?ünde nitrofurantoin, %4?ünde fosfomisin, %46?sında amoksisilin-klavulanik asit, %42?sinde sefiksim, %41?inde siprofloksasin, %5?inde amikasin, %2?sinde imipenem direnci saptanmıştır.

Sonuç: Bu çalışmada, etkeni E. coli olan üriner sistem enfeksiyonlarının tedavisinde ampirik olarak ampisilin, amoksisilin klavulanik asit antibiyotiklerinin kullanımının uygun olmayacağı, fosfomisin, nitrofurantoin antibiyotiklerinin tercih edilmesinin daha uygun olacağı anlaşılmıştır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim