Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2020, Cilt 50, Sayı 4, Sayfa(lar) 244-249
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Dientamoeba fragilis Dost mu, Düşman mı? İstanbul’dan farklı Kohortlara Ait Hasta ve Sağlıklı Bireylerle Yürütülen Bir Çalışma
Özgür Kurt1,2, Sinem Öktem Okullu1, Nesteren Mansur Özen3, Nihan Ünübol1, Selma Cat4, Şebnem Sürer Nurdağı2, Işın Akyar1, Tanıl Kocagöz1
1Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Acıbadem Labmed Klinik Laboratuvarları, Mikrobiyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
3Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Medikal Biyoteknoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Multidisipliner Laboratuvarları, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Dientamoeba fragilis, prevalans, İstanbul, PZT

Amaç: Dientamoeba fragilis kalın bağırsak lümeninde bulunan, gastrointestinal ve dermatolojik yakınmalara yol açtığı gösterilmiş bir bağırsak protozoonudur. Son yıllarda D. fragilis’in sağlıklı bireylerde de yüksek oranda bulunabildiği, normal bağırsak mikrobiyotasının bir üyesi olabileceği tartışılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, D. fragilis’in görülme sıklığını İstanbul’dan bir hasta ve sağlıklı kontrol grubu üzerinden karşılaştırmak, neden olduğu enfeksiyonun hasta grubundaki klinik etkilerini, hastalara ait özellikleri üzerinden irdelemektir.

Yöntem: Çalışmaya Acıbadem Sağlık Grubu hastanelerine 2016-2018 yılları arasında çeşitli gastrointestinal ve dermatolojik yakınmalarla başvurmuş, 184 hasta ile 156 sağlıklı kontrolün dışkı örnekleri dâhil edilmiştir. Örneklerin mikrobiyolojik ve parazitolojik değerlendirmeleri sonrası DNA izolasyonu ve sonrasında özgün primerlerle D. fragilis için konvansiyonel polimeraz zincirleme tepkimesi testi yapılmıştır.

Bulgular: İncelenen 184 hastanın 15’inde (%8.2) ve 156 kontrolün 42’sinde (%26.9) D. fragilis saptanmış olup, gruplar arası fark anlamlı bulunmuştur (p<0.01). Çalışma grubundaki pozitif bireylerin 3’ünde ayrıca Salmonella spp., 1’inde ise Rotavirüs saptanmıştır. Çalışma grubundaki pozitif 15 kişiden 6’sının kadın olduğu ve yaş ortalamalarının diğer gruplardan yüksek olduğu (n=24.3) dikkati çekmiştir (p=0.25). Her iki grupta D. fragilis (+) bulunan toplam 57 bireyden 55’inin (%96.5) çocukluk yaş grubunda olduğu belirlenmiştir. Hasta grubunda en sık bildirilen yakınmalar ishal, iştahsızlık ve karın ağrısı olup, 15 hastadan 3’ünün kaşıntı ve ürtiker nedeniyle başvurduğu belirlenmiştir.

Sonuç: İstanbul’a ait bu ilk sonuçlar D. fragilis’in bazı olgular için patojen etkiler gösterebildiğini, ancak sağlıklı bireylerde daha yüksek oranda bulunabilen bir bağırsak protozoonu olduğunu destekler niteliktedir. Dünyanın farklı bölgelerinden benzer sonuçlar dikkate alındığında, ileri çalışmalarla D. fragilis’in hangi koşullarda sessiz (dost), hangi koşullarda patojen (düşman) olduğunun saptanması büyük önem taşımaktadır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim