Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2023, Cilt 53, Sayı 3, Sayfa(lar) 143-148
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
İndirekt İmmünofloresan Yöntemiyle Çalışılan Antinükleer Antikor Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Melek Bilgin1, Şule Baklacıoğlu2
1Samsun Üniversitesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü, Samsun, Türkiye
2Samsun Üniversitesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Romatoloji Kliniği, Samsun, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Antinükleer antikor, indirekt immünofloresan, otoimmünite

Amaç: Romatoloji kliniğinden anti-nükleer antikor (ANA) araştırılması için tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilen hasta örnekleri ile yapılan indirekt floresan antikor (IFA) sonuçlarının geriye dönük olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Ocak 2021-Ocak 2022 tarihleri arasında Tıbbi Mikrobiyoloji laboratuvarında otoimmün hastalık şüphesi ile ANA testi çalışılmış olan toplam 2171 hasta sonucu çalışmaya dahil edilmiştir. Üretici firmanın (Hep 20-10, Euroimmun AG, Lübeck, Almanya) önerisi doğrultusunda IFA tekniğiyle serumlar ANA için 1/100 oranında sulandırılarak çalışılmıştır.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 2171 hasta örneğinin 1808’i (%83.3) kadın hastaya 363’ü (%16.7) erkek hastaya aitti. İncelenen hasta örneklerinde değişik titre ve motiflerde %41.2 (n=894) oranında pozitiflik saptandı. Sekiz yüz doksan dört pozitif ANA testinin 312’si (%34.9) benekli, 188’i homojen (%21), 160’ı (%17.9) nükleolar, 69’u (%7.7) homojen+benekli, 37’si (%4.2) benekli+nükleolar, 35’i (%3.9) sentromer, 11’i (%1.2) homojen+nükleolar, 17’si (%1.9) nükleer dot, 14’ü (%1.6) nükleer membran olarak değerlendirilmiştir.

Sonuç: Çalışmamızın verileri bölgemizde ANA pozitiflik oranının yüksek olduğunu göstermiştir ve en sık görülen paternlerin literatürle uyumlu olarak; benekli, homojen ve nükleolar olduğu tespit edilmiştir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim