Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2004, Cilt 34, Sayı 3, Sayfa(lar) 157-161
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
İdrar Örneklerinden İzole Edilen Escherichia coli Suşlarının Antibiyotiklere Duyarlılıkları
Turan Gündüz1, İpek Mumcuoğlu2
1Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Manisa
2Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Manisa
Anahtar Kelimeler: Üriner sistem infeksiyonları, E.coli, antibiyotiklere duyarlılık
Özet
Üriner sistem infeksiyonlarında Gram negatif mikroorganizmalar, özellikle Escherichia coli ve Enterobacteriaceae grubu bakteriler en sık izole edilen etkenlerdir. Çalışmamızda, Manisa Devlet Hastanesinde üriner sistem infeksiyonu ön tanısı almış hastaların idrar örneklerinden üretilen E. coli suşlarının çeşitli antibiyotiklere duyarlıklarının saptanması amaçlanmıştır. Bu çalışmada 2000 Ocak ile Temmuz 2003 tarihleri arasında Manisa Devlet Hastanesinde, yatırılarak veya ayaktan tedavi gören hastaların idrar örneklerinden izole edilen 257 E.coli suşunun antibiyotiklere duyarlılıkları NCCLS önerileri doğrultusunda Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi ile araştırılmıştır. İncelenen 257 E.coli suşunun ampisiline %80 ‘ i , amoksisilin klavulonik asite (AMC) %43.2 ‘ si, sefalotine %80 ‘ i, sefuroksime %30.7 ‘ si , seftriaksona %19.5 ‘ i, sefoperazon-sulbaktama(SCF) %1.2 ‘si, trimetoprim-sulfametoksazole(SXT) %37.3 ‘ ü, kloramfenikole %40.8 ‘i, ofloksasine %35.4 ‘ü, siprofloksasine %18.3 ‘ ü, gentamisine %31.9 ‘u, amikasine %7.4'ü dirençli bulunmuştur. İmipenem tüm suşlar için etkilidir. Hastane kaynaklı idrar örneklerinden izole edilen suşların toplum kökenli suşlara göre daha dirençli oldukları(p<0.001), 50 yaş ve üzeri hastalarda üriner sistem infeksiyonunun diğer yaş gruplarına göre daha sık (%41.6) olduğu bulunmuştur(p<0.05).
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim