Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2004, Cilt 34, Sayı 3, Sayfa(lar) 162-170
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları
Filiz Kibar, Akgün Yaman, İsmail H. Dündar
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Merkez Laboratuvarı, Adana
Anahtar Kelimeler: İdrar yolu infeksiyonu, Gram negatif bakteri, antibiyotiklere duyarlılık, E.coli, enterokok
Özet
Çalışmanın amacı, idrar yolu infeksiyonları (İYİ)'ndan sorumlu bakterilerin sıklığını ve antibiyotiklere duyarlılık paternlerini değerlendirmektir. Bu çalışmada Ocak 1999-Aralık 2000 periyodunda, hastanemizde idrar kültürlerinden izole edilen 4244 bakteri suşu incelenmiştir. 4244 suşun, 1279'u ayakta tedavi edilen hastalar (AH)'dan, 2965'i yatarak tedavi edilen hastalar (YH)'dan izole edilmiştir. Bakterilerin identifikasyonu ve antibiyotiklere duyarlılık deneyleri Sceptor sistem (Becton Dickinson, USA) kullanılarak yapılmıştır. Suşların %65'i Gram negatif bakteriler (GNB)'dir. Escherichia coli en yaygın suş (suşların tamamının %35'i, AH'da %48, YH'da %29) olarak bulunmuştur. Enterokokların ise en yaygın Gram pozitif bakteri (GPB) (suşların tamamında %19, AH'da %9, YH'da %23) olduğu belirlenmiştir. E. coli ve diğer Enterobacteriaceae üyeleri içinde , denenen antibiyotikler için duyarlılık oranları (%) sırayla , amikasin için 97-82, sefotetan için 93-85, imipenem için 92-92, seftriakson için 88-58, nitrofurantoin için 86- 37, gentamisin için 84-59, seftazidim için 80-52, sefazolin için 78-34, siprofloksasin için 69-65, tikarsilin/klavulanik asit için 51- 44, amoksisilin-klavulanik asid için 47-32, sulfametoksazol/trimetoprim için 39-46, ampisilin için 36-7, piperasilin için 34-30 olarak saptanmıştır. İmipenemin Pseudomonas ve Acinetobacter için en etkili antibiyotik olduğu belirlenmiştir. Enterokokların %3.50'sinde vankomisin direnci saptanmıştır. Koagülaz negatif stafilokok (KNS)'lar ve Staphylococcus aureus suşlarında metisiline direnç oranları, sırayla AH'da %29-%50, YH'da %30-%78 olarak belirlenmiştir Bu çalışmada sunulan veriler hastanemizde ayakta ve yatarak tedavi edilen hastalarda, idrar yolu infeksiyonlarından sorumlu bakterilerde antibiyotiklere direncin yaygın olduğunu göstermektedir. İdrar yolu infeksiyonlu hastalara en uygun antimikrobiyal tedaviyi yapmak için, lokal patojenlerin sıklığını ve antimikrobiyal direnç oranlarını takip etmek önemlidir.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim