Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2009, Cilt 39, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 073-079
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
ANTİPSÖDOMONAL İLAÇ VE KOMBİNASYONLARININ POLİMORF NÜVELİ LÖKOSİT FONKSİYONLARINA ETKİSİ
Pervin RAYAMAN, Gülgez Neslihan TAŞKURT, Adile ÇEVİKBAŞ, Erkan RAYAMAN, Ümran SOYOĞUL GÜRER
Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Haydarpaşa/İstanbul
Anahtar Kelimeler: Antipsödomonal Antibiyotikler, Polimorf Nüveli Lökosit (PNL), Fagositoz, Hücre İçi Öldürme
Özet
Çalışmamızda antipsödomonal ilaçlardan sefepim (160μg/ml), seft azidim (130 μg/ml), tobramisin (8 μg/ml), amikasin (21μg/ml) ve siprofloksasinin (4,6 μg/ml) tek başına ve amikasin+sefepim, amikasin+seft azidim, amikasin+tobramisin, siprofloksasin+sefepim, siprofloksasin+seft azidim ve siprofloksasin+tobramisin kombinasyonlarının terapötik konsantrasyonlarının PNL fonksiyonları (fagositik ve hücre içi öldürme aktivitesi) üzerine etkisi yaş ortalaması 25 olan sağlıklı gönüllülerde in vitro koşullarda araştırılmıştır.

PNL‘ler (1x107 hücre /ml) EDTA‘lı venöz kandan ficoll-hypaque gradient yöntemi ile ayrılmıştır. Fagositoz ve hücre içi öldürme aktivitesi tayininde Alexander ve arkadaşlarının yöntemi değiştirilerek kullanılmıştır.

Sefepim ve amikasin fagositik ve hücre içi öldürme aktivitelerini değiştirmemiştir. Seft azidim, tobramisin, siprofoksasin fagositik aktiviteyi anlamlı olarak artırmıştır (p<0,05,p<0,05 ve p<0,001). Hücre içi öldürme aktivitesindeki artış anlamlı bulunmamıştır.

Antipsödomonal ilaç kombinasyonları tek başına amikasin ve siprofloksasin ile karşılaştırıldığında amikasin + seft azidim kombinasyonu hücre içi öldürme aktivitesini, amikasin + tobramisin kombinasyonu fagositik aktiviteyi, anlamlı olarak artırmıştır (p<0,05). Amikasin + sefepim kombinasyonu PNL fonksiyonlarını etkilememiştir. Siprofloksasin + sefepim, siprofloksasin + seft azidim, siprofloksasin + tobramisin kombinasyonları fagositik aktiviteyi anlamsız olarak artırmıştır (p>0,05).

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim