Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2009, Cilt 39, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 080-084
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
GENİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ SALGILAYAN ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA PNEUMONIAE SUŞLARININ ERTAPENEM VE DİĞER ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI
Nisel YILMAZ1, Neval AĞUŞ1, Şükran KÖSE1, Süreyya Gül YURTSEVER2, Özlem ÖNER3
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
2Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji ve Kl. Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İzmir
3EÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji AD, İzmir
Anahtar Kelimeler: Ertapenem, geniş spektrumlu beta laktamaz (GSBL), Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae
Özet
Son yıllarda geniş spektrumlu beta laktamaz (GSBL) salgılayan Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae gibi çoklu dirençli mikroorganizmalar artış göstermektedir. Bu organizmaların tedavisinde sıklıkla imipenem ve meropenem gibi karbapenemler kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı kullanıma yeni bir karbapenem olan ertapenemin GSBL salgılayan E. coli ve K. pneumoniae suşlarındaki duyarlılığı incelemektir.

Bakterilerin tanımlanasında konvansiyonel yöntemlerin yanısıra Vitek-2 tam otomatize identifikasyon sistemi kullanılmıştır. Antibiyotik duyarlılık CLSİ kriterlerine göre Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemiyle yapılmıştır. GSBL tanımlaması seft azidim/ seft azidim-klavulanik asit diski kullanılarak yapılmıştır.

Toplam 390 suş (300 E. coli ve 90 K. pneumoniae) çalışmaya alınmıştır. On E. coli (%3) ve 12 K. pnumoniae suşu (%13) ertapeneme dirençli bulunmuştur. E. coli suşlarının ikisi ve K. pneumoniae suşunun dördü imipeneme de dirençli saptanmıştır. Karbepenemlerden sonra en etkili antibiyotiğin amikasin olduğu görülmüştür. Siprofloksasin ve trimetoprim-sulfametaksazole yüksek oranlarda direnç saptanmıştır.

Sonuç olarak ertapenemin GSBL-salgılayan E. coli ve K. pneumoniae suşlarında oldukça etkili olduğu ve bu etkenlere bağlı infeksiyonların tedavisinde iyi bir alternatif olabileceği sonucuna varılmıştır.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim