Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2009, Cilt 39, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 089-093
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKSİ SUŞLARININ MAJÖR ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DİRENÇ ORANLARI
Fahriye EKŞİ, Yasemin ZER, Tekin KARSLIGİL, Ayşen BAYRAM, İclal BALCI
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep
Anahtar Kelimeler: M. tuberculosis kompleksi, antitüberküloz ilaç direnci, streptomisin, isoniazid, rifampisin, etambutol
Özet
Tüberküloz, halk sağlığını tehdit eden önemli bir infeksiyondur. Çalışmamızda Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarında izole edilen Mycobacterium tuberculosis kompleksi suşlarının major antitüberküloz ilaçlara direnç oranlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Hastanemiz laboratuarına, Ocak 2007-Aralık 2008 tarihleri arasında tüberküloz kuşkulu 3746 örnek kabul edilmiştir. Örnekler BACTEC MGIT 960 (Mycobacteria Growth Indicator Tube, Becton Dickinson, ABD) tüberküloz kültür sisteminin önerilerine uygun olarak kültürleri yapılmış, üretilen mikobakterilerin aynı yöntemle streptomisin (STR), isoniazid (İNH), rifampisin (RİF) ve etambutol (EMB) gibi majör antitüberküloz ilaçlara duyarlılıkları saptanmıştır. Hastalardan elde edilen örneklerin 116'sında (%3.09) M. tuberculosis kompleksi grubuna ait mikobakteriler, 9'unda (%0.24) NTM basili, 1'inde (%0.02) Nocardia spp. izole edilmiştir. İzole edilen 116 M. tuberculosis kompleksi suşunun 74'ü (%63.8) balgam, 26'sı (%22.4) bronko alveolar lavaj, 4'ü (%3.4) plevra, 3'ü (%2.6) beyin omurilik sıvısı, 3'ü (%2.6) ameliyat materyali-biyopsi, 2'si (%1.7) abse, 2'si (%1.7) lenf bezi, biri (%0.9) pü ve biri de (%0.9) idrar örneklerinden üretilmiştir. Bu suşların 85'i (%73.3) test edilen dört ilaca duyarlı bulunurken, 31 (%26.7) suşta bir veya daha fazla ilaca direnç gözlenmiştir. Direnç saptanan suşlardan 22'sinde (%19) tek ilaç direnci, 8'inde (%6.9) iki ilaç direnci, birinde (%0.8) ise test edilen dört ilaca da direnç tespit edilmiştir. Test edilen ilaçlardan en yüksek direnç 10 (%8.6) suşta saptanan İNH direnci olarak bulunmuştur. M. tuberculosis kompleksi suşlarındaki major ilaçlara direnç durumlarının belirli periyotlarla değerlendirilip kontrol edilmesi, hasta sayılarından ve direnç durumlarından haberdar olunmasına ve gerekli önlemlerin alınmasına yardımcı olacaktır.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim