Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2010, Cilt 40, Sayı 4, Sayfa(lar) 233-236
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
Bruselloz İçin Endemik Bir Bölgede Serodiyagnostik Testlerin Değerlendirilmesi
Hakan Eraydın1, Nedim Tunç2, Mehmet Kadir Oduncu2, Şeyhmuz Toy2
1Siirt Devlet Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Siirt
2Siirt Devlet Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Siirt
Anahtar Kelimeler: Bruselloz, seropozitiflik
Özet
Amaç: Bu çalışmada endemik bir bölge olan Siirt'te bruselloz ön tanılı hastalarda seropozitifliğinin araştırılması ve bölgemize ait bruselloz verilerinin irdelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, Ocak 2009-Ocak 2010 tarihleri arasında Siirt Devlet Hastanesinde bruselloz ön tanısıyla izlenen 9107 hastanın yaş, cinsiyet ve serolojik verileri retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Serolojik testler olarak Rose-Bengal, serum tüp aglütinasyonu ve coombs'lu brusella testleri kullanılmıştır. Tüp aglütinasyon testlerinde ≥1/160 dilüsyon pozitif olarak kabul edilmiştir.

Bulgular: Serolojik çalışmalar sonucunda bruselloz ön tanılı hastaların 989'unda (%10.9) pozitiflik olduğu saptanmış ve seropozitif hastaların yaş ortalamasının 40.2, yaş aralığının 2-110 yaş ve %62.6'sının da kadın olduğu gözlenmiştir. Seropozitiflik açısından kadın-erkek arasında ve hastaların başvurduğu poliklinikler arasında istatistiksel olarak fark saptanmazken, Temmuz-Eylül döneminde seropozitifliğin anlamlı olarak yükseldiği bulunmuştur.

Sonuç: Bruselloz yöremizde halen yaygın bir hastalıktır. Hem insan hem de hayvan brusellozunun önlenmesi amacıyla kapsamlı halk sağlığı programlarının uygulanması gereklidir.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim