Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2012, Cilt 42, Sayı 1, Sayfa(lar) 032-038
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Klinik Örneklerden İzole Edilen Çoğul Dirençli Acinetobacter baumannii Suşlarında Kolistin, Polimiksin B ve Tigesiklinin İn Vitro Etkinliği
Lütfiye ÖKSÜZ, Nezahat GÜRLER
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Anahtar Kelimeler: Çoğul dirençli Acinetobacter baumannii, tigesiklin, kolistin
Özet
Amaç: Acinetobacter baumannii doğada yaygın olarak bulunmakta ve sert yüzeylerde uzun süre yaşamını sürdürebilmektedir. Farklı antibiyotik sınıflarına direnç kazanma yeteneğine sahip olup, bu özellik çoğul direnç olarak tanımlanır ve tedavi seçeneklerini kısıtlar. Son 10 yıldır çoğul dirençli A. baumannii (MDRAB) suşları artan şekilde bildirilmeye başlanmıştır. Bu çalışmada da, son dört yılda çeşitli klinik örneklerden izole edilen 75 MDRAB suşunun kolistin, polimiksin B ve tigesiklini kapsayan çeşitli antibiyotiklere in vitro aktiviteleri değerlendirilmiştir.

Gereç ve Yöntem: Suşların tanımlanması otomatik sistemlerle yapılmıştır. Antibiyotik duyarlılık deneyleri kolistin, polimiksin B ve tigesiklin için Etest, diğer antibiyotikler için disk difüzyon yöntemiyle yapılmıştır. Tigesiklin için MİK değerlerini yorumlamada Food and Drugs Administration (FDA) kriterleri, diğer antibiyotikler için Clinical and Laboratory Standarts Institute (CLSI) kriterleri esas alınmıştır.

Bulgular: Suşların tamamı MDRAB olarak tanımlanmış ve tamamı en az üç antibiyotik sınıfına dirençli, %95'i de en az bir karbapeneme dirençli olarak bulunmuştur. Tüm suşlar kolistin ve polimiksin B'ye duyarlı bulunmuştur. Suşların %60'ı ampisilin-sulbaktam, amikasin, imipenem üçlüsüne dirençli bulunmuştur. Suşların üçü imipenem ve meropenemden yalnızca birine duyarlı, dördü her ikisine de duyarlı ve kalanı (%91) ise her iki karbapeneme de dirençli bulunmuştur. Suşların 46'sı (%61) tigesikline duyarlı, 27'si (%36) orta duyarlı ve ikisi (%3) dirençli bulunmuştur. Karbapenemlere dirençli suşların %38'i tigesikline dirençli veya orta duyarlı bulunmuştur. Kolistin, polimiksin B ve tigesiklin için MİK50 ve MİK90 değerleri sırasıyla 0.19-0.50μg/ml; 0.38-0.50μg/ml; 2-3μg/ml olarak bulunmuştur.

Sonuç: MDRAB suşlarında kolistin ve polimiksin B'nin, tigesikline göre daha iyi in vitro aktiviteye sahip olduğu saptanmıştır. Tigesikline direncin görülmeye başlanması, gelecekte direncin artacağı endişesini ortaya çıkarmaktadır.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim