Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2014, Cilt 44, Sayı 2, Sayfa(lar) 075-079
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Çeşitli Klinik Örneklerden Beş Yılda İzole Edilen Stenotrophomonas maltophilia Suşlarının Dağılımı ve Antimikrobiyal Duyarlılıkları
Asuman GÜZELANT, Meral KAYA, Hülya İren GÜVENÇ, Oya AKKAYA, Şerife YÜKSEKKAYA, Ayşegül OPUŞ, Muhammet Güzel KURTOĞLU
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Eğitim Kliniği
Anahtar Kelimeler: Antimikrobiyal, duyarlılık, Stenotrophomonas maltophilia
Özet
Amaç: Stenotrophomonas maltophilia günümüzde gittikçe daha sık izole edilen, fırsatçı bir nozokomiyal enfeksiyon etkenidir. Doğada yaygın olarak bulunduğu gibi, erişkinlerin orofarinks ve balgamlarından sıklıkla izole edilebilir. Nozokomiyal Stenotrophomonas maltophilia pnömonisi özellikle obstrüksiyon ve bakteremi ile beraber olduğunda yüksek mortalite ile birliktedir. Stenotrophomonas maltophilia, çoğu β-laktam, β-laktam inhibitörleri ve aminoglikozitlere dirençlidir. Düşük direnç görülmesinden dolayı enfeksiyonlarının tedavisinde trimetoprim sulfometoksazol yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışma, hastanemizde izole edilen S. maltophilia suşlarının duyarlılık oranlarını saptamak ve sonraki çalışmalara katkı sağlamak amacıyla planlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na 1 Ocak 2009 - 31 Aralık 2013 tarihleri arasında gönderilen örneklerden retrospektif olarak yapılmıştır. Bakterilerin tanımlanması ve antibiyotik duyarlılıkları Phoenix (Becton Dickinson, Sparks, ABD) tam otomatik tanımlama sistemi ve klasik yöntemlerle yapılmıştır.

Bulgular: Laboratuvarımıza gönderilen çeşitli materyallerden izole edilmiş 121 S. maltophilia suşu çalışmaya alınmıştır. 2009 yılında 13, 2010 yılında 23, 2011 yılında 23, 2012 yılında 28 ve 2013 yılında 34 adet suş izole edilmiştir. En fazla sayıda suş yoğun bakım ünitelerinden izole edilirken (67; %51.9), bunu servis hastaları (56; %43.4) ve poliklinik hastalarından izole edilen suş sayıları (6; %4.6) takip etmiştir. S. maltophilia suşları en çok balgam, pevral sıvı ve bronkoalveolar lavaj gibi solunum sistemi örneklerinden elde edilirken, en az kulak akıntısında üretilmiştir. En duyarlı olduğu antimikrobiyal ajanın trimethoprim sulfametoksazol (%84.8) olduğu saptanmıştır. Levofloksasin ve seftazidim’e duyarlılık %76.2 ve %22.3’tür.

Sonuç: Sonuç olarak, S. maltophilia enfeksiyonlarında ampirik tedavilerin uygulanmaması ve antibiyogram sonuçlarına göre tedavinin düzenlenmesi önemlidir.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim