Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2018, Cilt 48, Sayı 4, Sayfa(lar) 228-234
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi’nde Solunum Sistemi Örneklerinden İzole Edilen Streptococcus pneumoniae İzolatlarının Serotip Dağılımı ve Antibiyotiklere Direnç Profili
Belgin ALTUN1, Banu SANCAK2, Deniz GÜR2
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Merkez Laboratuvarı, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
Anahtar Kelimeler: Streptococcus pneumoniae, serotip, direnç
Özet
Amaç: Streptococcus pneumoniae’ya bağlı solunum yolu enfeksiyonlarında tedavi, çoğunlukla ampiriktir ve kullanılacak antibiyotiğe toplumdaki direnç oranları göz önüne alınarak karar verilmektedir. Antibiyotik direnci belirli serotiplerde daha sık olarak ortaya çıkmaktadır. Kullanılan aşı türüne göre klinikten izole edilen serotipler ve buna bağlı olarak antibiyotiklere direnç sıklıkları değişiklik gösterebildiğinden, S. pneumoniae’nın klinik izolatlarında antibiyotik direncinin sürekli izlenmesi önemlidir. Bu çalışmanın amacı, 2017 yılında Hacettepe Üniversitesi Yetişkin Hastanesi’ne başvuran erişkin hastaların solunum yolu örneklerinden izole edilmiş olan S. pneumoniae izolatlarının serotiplerini ve çeşitli antibiyotiklere direnç durumunu belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Streptococcus pneumoniae izolatları (n=52) 2017 yılında bronkoalveolar lavaj (BAL) (n=4), derin trakeal aspirat (DTA) (n=9) ve balgamdan (n=39), izole edilmiştir. Lateks aglütünasyonu ile 14 serumlu Pneumotest-Latex Kit (Statens Serum Institut, Danimarka) kullanılarak serogruplar, faktör antiserumlar ile serotipleri belirlenmiştir. Penisilin, sefuroksim, seftriakson, vankomisin, moksifloksasin, levofloksasin, meropenem, eritromisin ve klindamisin duyarlılıkları gradient test (Liofilchem® İtalya)) ile EUCAST standartlarına göre çalışılmıştır.

Bulgular: Streptococcus pneumoniae’da penisilin, sefuroksim, eritromisin ve klindamisin direnci sırasıyla %61.5, %23.1, %53.8 ve %30.8 bulunmuştur. Seftriakson, meropenem, moksifloksasin, levofloksasin ve vankomisine direnç saptanmamıştır. En sık belirlenen serotipler 3 (n=15), 19F (n=6) ve 8’dir (n=5). Serotip 8 ve 19F olan S. pneumoniae izolatlarının tümü, serotip 3 bulunan izolatların ise 8 tanesi penisiline dirençli bulunmuştur. S. pneumoniae izolatları arasında 19F, 8 ve 3 serotiplerinde makrolidlere direnç oranı sırasıyla %83.3, %100 ve %40 olarak bulunmuştur.

Sonuç: Bu çalışma sonuçlarına göre, solunum yolu etkeni olan S. pneumoniae’de penisilin ve makrolid grubu antibiyotiklere direnç yüksek bulunmuş, makrolid grubu antibiyotikler ve penisilinlere direnç gösteren serotiplerin 23 valanlı aşı kapsamında olduğu belirlenmiştir.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim