Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2018, Cilt 48, Sayı 4, Sayfa(lar) 235-240
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
Uzamış Lenfadenopatili Çocuklarda EBV- DNA Saptanması
Şule DURMUŞ1, Mustafa ÖNEL1, Emin ÜNÜVAR2, Ali AĞAÇFİDAN2
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
Anahtar Kelimeler: Epstein-Barr virüs, lenfadenopati, gerçek zamanlı PZR
Özet
Amaç: Epstein-Barr virüsü (EBV) yetişkinlerin yaklaşık olarak %90’ında seropozitif olmak üzere dünyanın her yerinde yaygın olarak görülmektedir. Çocukların %90’dan fazlası 6 yaşında bu virüs ile enfekte olmaktadır. Bu çalışmada uzamış lenfadenopatisi olan 0-18 yaş grubu çocuklarda, EBV DNA’nın kantitatif olarak saptanması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Genel Pediatri Kliniği’ne 2014- 2015 yılları arasında lenfadenopati yakınması ile başvuran 0-18 yaş grubundaki çocuk hastalardan aydınlatılmış ve ailesi tarafından gönüllü onam veren 100 çocuk çalışmaya alınmıştır. Real Time PCR (RT-PCR) yöntemi için çalışmaya katılan hastalara ait tam kan örneklerinden viral DNA izole edilmiştir.

Bulgular: Olguların 33 (%33)’ünde EBV DNA saptanmıştır. Bu pozitif saptanan olguların 17 (%51.5)’si erkek olup, 16 (%48.5)’sı kız hasta olarak belirlenmiştir. Tüm yaş grupları değerlendirildiğinde, en yüksek EBV DNA kantitatif değerlerinin 0-6 yaş grubu çocuk hastalarında olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Serolojik testler 0-4 yaş aralığında birinci basamak tetkik olarak yeğlense de çalışmamızdan elde edilen bulgular EBV DNA’nın kantitatif olarak belirlenerek viral yük değerlendirilmesinin tanıda önemli bir yer tutabileceğini düşündürmektedir. EBV’nin onkojenik bir virüs olması ndeniyle ileride gelişebilecek istenmeyen bir klinik tablonun önlenebilmesi için EBV DNA viral yük değerlendirilmesinin özellikle uzun süreli lenfadenopati yakınması olan çocuk hastalarda yapılmasının yararlı olabileceğini düşünmekteyiz.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim