Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2018, Cilt 48, Sayı 4, Sayfa(lar) 247-255
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
Blastocystis spp.’nin Araştırılmasında Modifiye Formol-Eter Çöktürme Yöntemi, Ticari (Feconomics®) ve İki Farklı Modifikasyonunun Karşılaştırılması
Merve AYDIN1,2, İlkiz OĞUZ3, Katren AL-BAKKOUR3, Meryem ÇOLAK3, Funda DOĞRUMAN AL4, İpek MUMCUOĞLU5, Semra KUŞTİMUR4, Yusuf Kemal ARSLAN6
1Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzincan
2KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara
4Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
5Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Ankara
6Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Erzincan
Anahtar Kelimeler: Blastocystis spp., dışkı, yoğunlaştırma, trikrom boyama
Özet
Amaç: Çalışmada, ticari olarak geliştirilmiş bir dışkı yoğunlaştırma yöntemi olan Feconomics® (Salubris, Türkiye) ile Feconomics®’in iki farklı modifikasyonunun, modifiye formol eter çöktürme (MFEÇ) yöntemiyle karşılaştırılarak Blastocystis spp.’nin mikroskobik tanısındaki etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu amaçla çeşitli gastrointestinal sistem yakınmaları ile gönderilen 750 hastaya ait dışkı örneği nativ-lugol yöntemi ile incelenmiş ve Blastocystis spp. saptanan 90 olgunun dışkı örneği çalışmaya dâhil edilmiştir. Dışkı örnekleri rutin uygulanan MFEÇ yöntemi, Feconomics® ve Feconomics®’in iki farklı modifikasyonu ile yoğunlaştırılmıştır. Örnekler yoğunlaştırmadan önce ve sonra nativlugol ve trikrom boyama yöntemi ile incelenmiştir. Nativ-lugol inceleme ve trikrom boyama yöntemi, her alanda görülen protozoon sayısı ve protozoonların tipik morfolojik özellikleri açısından değerlendirilmiştir. Verilerin istatistiksel analizinde, IBM SPSS programı yardımıyla ki-kare testi kullanılmıştır ve p<0.05 değeri anlamlı olarak kabul edilmiştir.

Bulgular: MFEÇ yöntemi ile yapılan yoğunlaştırma sonrası nativlugol inceleme, direkt nativ-lugol inceleme ile karşılaştırıldığında, her alanda görülen protozoon sayısı açısından istatistiksel fark anlamlı bulunmamıştır (nativ: p=0.104; lugol: p=0.168). Feconomics® ve iki farklı modifikasyonu ile yapılan yoğunlaştırma sonrası nativlugol inceleme, direkt nativ-lugol inceleme ile karşılaştırıldığında ise her alanda görülen protozoon sayısı açısından istatistiksel fark anlamlı bulunmuştur (nativ: p=0.006, p=0.017, p=0.025; lugol: p<0.001, p<0.001, p=0.004). Feconomics® ve iki farklı modifikasyonu sonrasında yapılan trikrom boyamada Blastocystis spp.’nin morfolojisinin bozulduğu ve tipik görünümlerinin kaybolduğu saptanmıştır.

Sonuç: Feconomics®’in nativ-lugol inceleme için parazitoloji laboratuvarlarında hızlı ve etkili bir yoğunlaştırma yöntemi olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim