Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2018, Cilt 48, Sayı 4, Sayfa(lar) 256-263
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
Kan Kültürlerinden İzole Edilen Candida Türlerinin Dağılımı ve Antifungal Duyarlılıkları
Özge KILINÇEL1, Nida AKAR2,3, Zeynep Dilara KARAMURAT3, Emel ÇALIŞKAN3 Şükrü ÖKSÜZ3, Cihadiye Elif ÖZTÜRK3, İdris ŞAHİN3
1Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Düzce
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
3Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Düzce
Anahtar Kelimeler: Antifungal duyarlılık, Candida türleri, kan kültürü, kandidemi
Özet
Amaç: Candida türleri, insanlarda en sık enfeksiyona neden olan fungal patojenler olup, son yıllarda tanı ve tedavi yaklaşımlarındaki gelişmelere paralel olarak gittikçe önemleri artmaktadır. Bu çalışmada, retrospektif olarak kan kültürlerinden izole edilen Candida türlerinin dağılımı ve antifungal duyarlılıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2012-Mart 2018 döneminde Düzce Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na gönderilen kan kültürlerinde belirlenen maya üremeleri, koloni morfolojisi, germ tüp oluşumu, mısır unu-Tween 80 agarda mikroskobik görünümleri ve VITEK 2 Compact otomatize identifikasyon sistemi ile tiplendirilmiştir. Amfoterisin B, vorikonazol, flukonazol ve mikafungin duyarlılıkları aynı otomatize sistem ile belirlenmiştir.

Bulgular: Toplam 81 Candida izolatının %55’i Candida albicans, %18’i Candida parapsilosis, %12’si Candida glabrata, %12’si Candida tropicalis, %2’si Candida lipolytica ve %1’i Candida kefyr olarak tanımlanmıştır. İzolatların %7’si amfoterisin B’ye, %12’si vorikonazole, %11’i flukonazole, %19’u mikafungine dirençli olarak saptanmıştır.

Sonuç: Çalışmamızda, en sık izole edilen köken Candida albicans, non-albicans Candida türlerinde ise C. parapsilosis olmuştur. İzolatların antifungal direnç oranlarının türler arasında oldukça farklı olduğu gözlenmiştir. Bu durum kandidemi gibi invaziv enfeksiyonlarda, Candida’ların tür düzeyinde tanımlanması ve antifungal duyarlılık testlerinin yapılması gerektiğini, duyarlılık testi ile Candida’ların antifungal direnç profilleri belirlenerek ampirik tedavide yol gösterici olacağını düşündürtmüştür.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim