Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2018, Cilt 48, Sayı 4, Sayfa(lar) 264-272
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
Beş Yaşın Altındaki Akut Gastroenteritli Çocuklarda Rotavirüs, Enterik Adenovirüs ve Norovirüs İnsidansı
Gülçin ALP AVCI1, Muhsin AKBABA2
1Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Çorum
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Adana
Anahtar Kelimeler: Akut gastroenterit, rotavirüs, enterik adenovirüs, norovirüs
Özet
Amaç: Enterik virüsler, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde beş yaş altındaki çocuklarda sıklıkla rastlanan ve yüksek mortalite ve morbiditeye sahip akut gastroenterite neden olurlar. Çalışmamızda. akut gastroenterit şikayeti olan 5 yaşından küçük çocuklarda rotavirüs, enterik adenovirüs ve norovirüs insidansının araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda. 2012-2014 tarihleri arasında çocuk polikliniğine akut gastroenterit nedeniyle başvuran beş yaş altı 982 çocuk hastanın dışkı örneklerinde ELISA yöntemi ile rotavirüs (Meridian Diagnostics’in Premier Rotaclone EIA), enterik adenovirüs (DAI- adenovirüs Antigen Detection. Diagnostic Automation Inc., ABD) ve norovirüs GI/GII (RIDASCREEN® Norovirüs (C1401) 3rd Generation, R-Biopharm Darmstadt, Almanya) antijen pozitifliği araştırıldı.

Bulgular: Çalışmaya dâhil edilen toplam 982 örnekte viral antijen pozitifliği %38.0 (n=373) olarak belirlendi. Viral antijen taşıyan örneklerin %51.7 (n=193)’sinde rotavirüs %22.5 (n=84)’inde adenovirüs ve %19.3 (n=72)’ünde norovirüs antijen pozitifliği belirlendi. On iki (%3.2) örnekte rotavirüs-adenovirüs, 9 (%2.4) örnekte rotavirüs-norovirüs ve 3 (%0.8) örnekte adenovirüs-norovirüs birlikteliği belirlendi. 6-36 ay arasındaki çocuklarda akut gastroenterit nedeniyle hastane başvurunun yüksek olduğu görülmekle birlikte, özellikle 6-24 ay arasındaki çocuklarda viral insidansın daha yüksek olduğu belirlendi. Norovirüs ve enterik adenovirüs sıklığı 6-36 ay arasında daha yüksek iken, rotavirüsün 6-47 ay arasında daha sık görüldüğü belirlendi. Mevsimsel dağılım açısından rotavirüs kış ve ilkbaharda yüksek oranda görülürken, adenovirüs ve norovirüs kışın daha fazla olmakla birlikte, tüm yıl boyunca salgınlar göstermektedir.

Sonuç: Globalleşen dünyada rotavirüs salgılarının yanı sıra enterik adenovirüs ve norovirüs nedeniyle gelişen enfeksiyonların da insidansı giderek artmaktadır. Ülkemizde de epidemiyolojik verilerin artırılması ve gereksiz antibiyotik kullanımının önlenebilmesi için daha fazla viral gastroenterit etkeni ile ilgili çalışmalara gereksinim duyulmaktadır.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim