Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2023, Cilt 53, Sayı 3, Sayfa(lar) 163-173
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Vulvovajinal Kandidoz ve Vajinal Kolonizasyondan İzole Edilen Candida İzolatlarında Bazı Virülans Faktörlerinin ve Antifungal Duyarlılığın Araştırılması
Gamze Altan1, Gülşen Hazırolan2, İpek Mumcuoğlu3, Cemal Reşat Atalay4, Altan Aksoy5, Neriman Aksu Koca6
1Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
4Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi, Ankara, Türkiye
5Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
6Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı, Ankara, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Vulvovajinal kandidoz, Candida kolonizasyonu, virulans faktörleri
Özet
Amaç: Çalışmanın amacı, vulvovajinal kandidoz ve vajinal Candida kolonizasyonu saptanan hastalardan izole edilen Candida türlerinde salgısal asit proteinaz, fosfolipaz, esteraz aktivite varlığının araştırılması, biyofilm oluşturma kapasitelerinin ve antifungal duyarlılık profillerinin belirlenmesidir.

Yöntem: Çalışmada kadın hastalıkları ve doğum kliniğine başvuran 1000 kadın hasta taranmıştır. Hastalar, klinisyen tarafından Dünya Sağlık Örgütü’nün genital sistem enfeksiyonlarında belirlediği tanı kriter indeksleri kullanılarak incelenmiştir. Klinik belirtileri uyumlu hastalar vulvovajinal kandidoz tanısını almıştır. Kliniği uyumsuz olan hastalar kolonizasyon kabul edilmiştir. Enfeksiyon grubunda 112 vulvovajinal kandidozlu hasta yer alırken, kolonizasyon grubunda 133 asemptomatik kadın yer almıştır. İzolatların tanımlanması; mısır unu tween 80 agarda mikroskobik morfolojileri ve matriks ile desteklenmiş lazer desorpsiyon/iyonizasyon uçuş zamanı kütle spektrometresi (MALDI-TOF) ile yapılmıştır. Candida izolatlarının proteinaz aktivitesi %1’lik sığır serum albüminli besiyeriyle, fosfolipaz aktivitesi yumurta sarılı agar yöntemiyle, esteraz aktivitesi tween 80 katkılı agar yöntemiyle, slime faktör varlığı Kongo kırmızılı beyin-kalp infüzyon agar yöntemiyle belirlenmiştir. Antifungal duyarlılık, gradient test yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: Candida albicans gruplarda en çok izole edilen tür olarak belirlenirken ikinci sırada Candida glabrata kompleksi yer almıştır. Gruplar arasında virülans faktörleri açısından istatistiksel fark bulunmamıştır (p>0.05). Tür düzeyinde incelemede, fosfolipaz, esteraz pozitiflik oranının C. albicans’larda (p =0.001), proteinaz pozitiflik oranının albicans-dışı Candida türlerinde daha yüksek olduğu (p=0.001) ve albicans-dışı Candida türlerinin daha fazla biyofilm oluşturduğu belirlenmiştir (p=0.001).

Sonuç: Çalışmamızda enfeksiyon ve kolonizasyon gruplarından izole edilen izolatlar, virülans faktörleri ve antifungal duyarlılık profilleri açısından anlamlı bir fark göstermemiştir.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim