Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2004, Cilt 34, Sayı 3, Sayfa(lar) 147-150
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Diabetes mellituslu Hastalarda Nazal Staphylococcus aureus Taşıyıcılığı
Mustafa Gül1, Mehmet Akif Büyükbeşe2, Pınar Çıragil1, Ali Çetinkaya2, Murat Aral1
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
Anahtar Sözcükler: Diabetes mellitus, Staphylococcus aureus, nazal taşıyıcılık

Diabetes mellitus (DM) hastalarında nazal Staphylococcus aureus taşıyıcılığı normal toplumdan daha yüksek oranda görülebilmektedir. Bu çalışmada, insülin kullanan diyabetikler ile oral antidiyabetik kullanan hastalarda nazal S.aureus taşıyıcılığı araştırılmıştır. DM'lu 100 hasta ve 70 sağlıklı kontrol grubu çalışmaya dahil edilmiştir. S.aureus tanımlanmasında klasik yöntemler uygulanmış ve metisiline direnç NCCLS kriterleri doğrultusunda disk diffüzyon yöntemi ile saptanmıştır. Diyabetli hastalardan insülin kullanan 36 hastanın sekizinde (%22.2) metisiline duyarlı S.aureus (MSSA), dördünde (%11.1) metisiline dirençli S.aureus (MRSA) üremesi gözlenmiş, oral antidiyabetik kullanan 64 hastanın altısında (%9.3) MSSA, ikisinde (%3.1) MRSA üremiştir. İnsülin kullananlarda, oral antidiyabetik kullananlara göre nazal S.aureus taşıyıcılığı daha yüksek bulunmuştur (p=0.025). Kontrol grubundaki 70 kişinin ikisinde (%2.8) MSSA, ikisinde de (%2.8) MRSA üremiştir. S.aureus taşıyıcılığı, diyabet hastalarının 20'sinde (%20) ve kontrol grubunun dördünde (%5.7) saptanmıştır (p=0.016). DM'lu hastalarda nazal S.aureus taşıyıcılığı özellikle insülin kullananlarda olmak üzere normal toplumdan yüksek bulunmuştur. Diyabetli hastalarda ciddi komplikasyonlara neden olabilen S.aureus infeksiyonlarından korunabilmek için, bu hastalarda taşıyıcılığın önlenmesi ve uygun tedavilerinin yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim