Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2013, Cilt 43, Sayı 3, Sayfa(lar) 090-096
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Mikoloji Laboratuvarına Gönderilen Kazıntı Örneklerinin Direk Bakı ve Kültür Sonuçları
M. Cem ERGON, Müjgan ÖZHUN, Mine DOLUCA DERELİ
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Anahtar Sözcükler: Dermatofitler, kazıntı örnekleri, kültür

Amaç: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Mikoloji Laboratuvarına son beş yıl içinde gönderilen tırnak, deri ve saç/saçlı deri kazıntı örneklerinin direk bakı ve kültür sonuçlarının retrospektif olarak incelenmesi hedeflendi.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2008-Haziran 2012 tarihleri arasında direk bakı ve kültür isteği bulunan 2533 örnek ile yalnızca mikroskobik bakı isteği olan 655 örnek incelendi. Örnekler, mikroskobik bakıları %15'lik potasyum hidroksit ile yapıldıktan sonra, Sabouraud'un dektrozlu agarı ve Mycosel agarda kültüre alınarak 30ºC'de dört hafta enkübe edildi. Üreyen etkenlerin identifikasyonu konvansiyonel yöntemlerle yapıldı.

Bulgular: Direk bakı ve kültür isteği olan 2533 örneğin 843'ünde (%33.28) mantar elemanı gözlendi. Tüm örneklerin 30'unda (%1.19) bakteriyel kontaminasyon gözlenirken, 278'inde (%10.98) dermatofit, 31'inde (%1.22) dermatofit dışı küf mantarı veya maya mantarı üremesi saptandı. Mikroskobik bakısında hif/hif ve spor gözlenen örneklerin 248'inde (%29.42) dermatofit cinsi mantar üredi. Dermatofit üreyen örneklerin ise 30'unun (%10.80) direk bakısında mantar elemanı görülmedi. En sık üreyen etkenler Trichophyton rubrum (%74.10), T. mentagrophytes (%9.71) ve Microsporum canis (%7.19) olarak belirlendi. Yıllar içerisinde T. rubrum oranında belirgin bir artış gözlenmekle birlikte, yıllara göre tür dağılımlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Yalnızca mikroskobik bakı istenen örneklerin 236'sında (%36.03) mantar elemanı izlendi. Çalışmamızda direk bakı ve kültür isteği ile gönderilen örnek grubunda en fazla yer alan örnek türü tırnak (%59.73) olmakla birlikte en sık dermatofit üremesi saptanan örnek türü deri (%53.96) oldu. Deri örneklerindeki üreme oranı tırnak örneklerindeki üreme oranından istatistiksel olarak anlamlı derecede fazla bulundu (χ2=34.00; p<0.0001).

Sonuç: Laboratuvarımıza gelen örneklerden en sık soyutlanan türlerin ve sıklığının yurdumuz ve dünya verileri ile uyumlu olduğu görüldü.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim