Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2022, Cilt 52, Sayı 4, Sayfa(lar) 291-298
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
COVID-19 Hastalarında SARS CoV-2 RT-PCR Pozitifliği ve Hematolojik Parametrelerin Önemi
Altan Akıneden1, Cemal Çiçek2, Selçuk Türkel2, Sibel Çiğdem Tuncer3
1Aksaray Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Aksaray, Türkiye
2Aksaray Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Aksaray, Türkiye 3
Aksaray Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Aksaray, Türkiye
Anahtar Sözcükler: COVID-19, RT-PCR, Ct değeri, hematolojik parametreler

Amaç: Pandemiye neden olan COVID-19 hastalığının tanısı; klinik, laboratuvar ve radyolojik yöntemlerle konulmaktadır. Çalışmamızda, COVID-19 tanısı ile servis veya yoğun bakımda yatan olgularda, gerçek zamanlı PCR (RT-PCR) eşik döngü (Ct) değeri ile hemogram alt parametreleri arasındaki ilişki araştırıldı.

Yöntem: Çalışmamızda, Kasım 2020-Ocak 2021 tarihleri arasında COVID-19 servisinde yatan 98 olgu araştırıldı. Olgular yattıkları servise göre; yoğun bakım ve servis olarak iki gruba ayrıldı. Olgular; yaş, cinsiyet, RT-PCR Ct değerleri ve hematolojik parametrelere göre incelendi.

Bulgular: Araştırılan olguların 45’i kadın ve 53’ü erkekti. Yaş ortalaması serviste 61.8, yoğun bakımda 75.5’ti (p=0.02). RT-PCR Ct değerlerinde yoğun bakım ve servis hastaları arasında fark gözlemlenmedi (p=0.068). İki hasta grubu arasında; lökosit, nötrofil, trombosit, plateletkrit ve trombosit/lenfosit oranı değerleri arasında fark bulunamadı (p>0.05). Ancak, yoğun bakım hastalarında servis hastalarına göre lenfosit, eosinofil, eritrosit ve hemoglobin değerlerinde düşme görüldü. Öte yandan eritrosit dağılım genişliği-varyasyon katsayısı, eritrosit dağılım genişliği-standart sapma, trombosit, ortalama trombosit volümü, trombosit dağılım genişliği ve nötrofil/lenfosit oranı değerinde yükselme saptandı.

Sonuç: Çalışmamıza göre, servis ve yoğun bakımda yatış açısından RT-PCR Ct değerlerinin bir anlamı olmadığı, ancak hematolojik parametrelerin takibinin önemli olduğu sonucuna varıldı.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim