Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2003, Cilt 33, Sayı 3, Sayfa(lar) 205-210
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
A Vitamininin Kızamık Hastalarının Polimorf Nüveli Lökosit Fonksiyonları Üzerine Etkisinin Ex Vivo Araştırılması
Serkan Akarsu 1, Ümran Soyoğul Gürer 1, Burçak Gürbüz Akarsu 1, Hüsnü Altunay 2, Adile Çevikbaş 1, Candan Johansson 3
1 Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2 Haydarpaşa Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Servisi, İstanbul
3 Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Anahtar Kelimeler: AVitamini, kızamık, polimorf nüveli lökosit fonksiyonları
Özet
Kızamıkta A vitamini desteğinin infeksiyonlara karşı direnci artırdığı; diyare, pnömoni, protein-enerji malnütrisyonu ve körlük gibi sekonder komplikasyonlarla ilişkili mortaliteyi azalttığı bilinmektedir.

Bu çalışmada Avitamininin, kızamıklı hastaların immün sistem hücreleri üzerine olası immünomodülatör etkilerini göstermek amacıyla; yaş ortalaması 20 olan 15 kızamıklı erkek hastaya 2 gün süre ile Avitamini (195.000 IU/gün/oral) uygulanmış ve hastaların polimorf nüveli lökosit (PNL) fonksiyonları (fagositik ve hücre içi öldürme aktivitesi) üzerine etkisi ex vivo olarak araştırılmıştır.

Hastaların tedavi öncesi ve tedavi sonrası PNL'leri (1x107 hücre/ml), etilendiamintetraasetikasit (EDTA) içine alınan venöz kandan Ficoll-hypaque gradient santrifüj yöntemi ile ayrılmış, PNL'lerin fagositik ve hücre içi öldürme aktivitesi tayininde Candida albicans ATCC 10231 kökeni kullanılmıştır.

PNL'lerin fagositik aktivitelerinin tayininde, C. albicans hücrelerini fagosite etmiş olan PNL'ler, hücre içi öldürme aktivitesi tayininde ise, PNL'ler tarafından öldürülmesi sonucu maviye boyanan C. albicans hücrelerini içeren PNL'ler sayılarak, yüzde cinsinden ifade edilmiştir.

Kızamık hastalarının tedavisinde hastaya 2 gün süre ile uygulanan Avitamini (195.000 IU/gün/oral) hasta PNL'lerinin fagositik aktivitesini ve hücre içi öldürme aktivitesini anlamlı olarak artırmıştır (p< 0.05).

Sonuç olarak kızamık hastalarının tedavisinde 2 gün süre ile uygulanan Avitamini (195.000 IU/gün/oral) PNL fonksiyonları üzerine immünomodülatör etki göstererek, hastaların daha çabuk ve komplikasyonsuz iyileşmelerini sağlamıştır.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim