Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2003, Cilt 33, Sayı 3, Sayfa(lar) 214-218
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
Akut Gastroenterit Olgularında Hareketli Aeromonasların Rolü ve Antimikrobiyal Maddelere Duyarlılıkları
Mustafa Berktaş 1, Hanifi Körkoca1, İ. Hakkı Çiftçi1 Hüseyin Güdücüoğlu 1, Hamza Bozkurt 1, Oğuz Tuncer2, Nihat Kutluay1
1 Yüzüncü Yıl Üniviversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van
2 Yüzüncü Yıl Üniviversitesi, Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Van
Anahtar Kelimeler: Aeromonas, Aeromonas caviae, akut gastroenterit, antibiyotiklere duyarlılık
Özet
Aeromonas türlerinin akut gastroenterit olgularındaki rolü ve antimikrobiyal ajanlara duyarlılıklarının araştırılmasını amaçlayan çalışmada, akut gastroenteritli hastalara ait toplam 115 dışkı örneği hareketli Aeromonaslar yönünden incelenmiştir. Dışkı örneklerinin incelenmesi sonucunda dört (%3.5) örnekte Aeromonas izole edilmiş, yapılan biyokimyasal testler sonucunda dördünün de Aeromonas caviae olduğu saptanmıştır. Suşların tamamının beta hemoliz yaptığı gözlenmiştir. Antimikrobiyallere duyarlılık yönünden incelenen dört suştan birinin aztreonam, seftazidim, seftriakson, sefuroksim ve tikarsiline, ikisinin tetrasiklin ve sefazoline, tüm suşların ampisilin ve ampisilin/sulbaktama dirençli oldukları saptanmıştır. Amikasin, sefoperazon, sefotaksim, sefotetan, siprofloksasin, gentamisin, imipenem, piperasilin, tikarsilin/klavulanat, tobramisin ve trimetoprim/ sulfametoksazolün ise tüm suşlara etkili oldukları belirlenmiştir.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim