Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2004, Cilt 34, Sayı 1, Sayfa(lar) 046-050
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Rutin Laboratuvarda Candida albicans Tanısı Almış İzolatlarda Üç Farklı Yöntemle Candida dubliniensis Araştırılması
Nuran Esen, Aylin Şengönül, Nuran Yuluğ
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
Anahtar Sözcükler: Candida dubliniensis, Candida albicans, 45°C'de üreme, Metil Mavili Sabouraud Dekstroz Agar, CHROMagar Candida

Son yıllarda tanımlanan Candida dubliniensis, önceleri sadece HIV (+) olguların ve özellikle ağız boşluğundan izole edilmiş olsa da daha sonra HIV (-) olgular ve çeşitli klinik örneklerden de soyutlanmıştır. C. dubliniensis'i, germ tüp ve klamidospor oluşturması yanında birçok fenotipik özellikleri de paylaştığı için Candida albicans'tan ayırmak oldukça güçtür. En güvenilir çalışmalar olan moleküler teknikler ise henüz birçok rutin mikrobiyoloji laboratuvarlarında uygulanmamaktadır. Çalışmamızda, daha önce çeşitli klinik örneklerden izole edilen ve C. albicans olarak tanımlanıp stoklanan 195 izolata 3 farklı yöntem uygulanarak C. dubliniensis araştırılması planlandı. İlk yöntemde, iki ayrı Sabouraud Dextrose Agar (SDA) içeren plaklara pasajlanan izolatlar 48 saat süreyle 37ºC ve 45ºC'de inkübe edildikten sonra üremeleri değerlendirildi. İkinci yöntemde, metil mavisi içeren SDA'ya pasajlanan izolatlar 37ºC'de 48 saat süreyle inkübe edildikten sonra oluşan kolonilerin UV lamba altında floresans verme özellikleri araştırıldı. Üçüncü yöntemde ise CHROMagar Candida (CAC) besiyerine ekilip 37ºC'de 48 saat süreyle inkübe edildikten sonra oluşan kolonilerin renkleri belirlendi. Literatüre uygun olarak yapılan ve değerlendirilen çalışmalar sonucunda sırasıyla 1., 2. ve 3. yöntemlere göre, izolatların %85.6'sı, %15.9'u ve %14.3'ü C. dubliniensis olarak belirlendi. Üç yöntem karşılaştırıldığında; metil mavili SDA'da floresans verme ve CAC besiyerinde üreyen kolonilerin renkleri arasında %94.4, metil mavili SDA'da floresans verme ile 45ºC'de üreyebilme arasında %29.2 ve CAC besiyerinde üreyen kolonilerin renkleri ile 45ºC'de üreyebilme arasında %27.7 uyum saptandı. C.dubliniensis izolatlarının C. albicans izolatlarından ayırt edilmesinde ucuz, uygulanması ve değerlendirilmesi kolay olması nedeniyle metil mavili SDA yönteminin rutin mikrobiyoloji laboratuvarlarında kullanılması önerilebilir; ancak sonuçlar moleküler yöntemlerle doğrulanmalıdır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim