Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2004, Cilt 34, Sayı 4, Sayfa(lar) 220-223
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Hastane Çalışanlarında Nazal Staphylococcus aureus Taşıyıcılığı
Turan Gündüz1, Senem Akgül2
1Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Manisa
2Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarı, Manisa
Anahtar Sözcükler: S. aureus, sağlık personeli, nazal taşıyıcılık

Çoğu hastane infeksiyonlarının kaynağını nazal Staphylococcus aureus (S. aureus) taşıyıcılığı oluşturmaktadır. Bu çalışmada, sağlık personelinde nazal S. aureus taşıyıcılığı ve izole edilen suşların antibiyotiklere duyarlıklarının araştırılması amaçlanmıştır. Manisa Devlet Hastanesi personelinden 162 kişinin her iki burun ön vestibülünden sürüntü örneği alınmıştır. 35 (%21.6) sağlık çalışanında nazal S. aureus taşıyıcılığı saptanmış, bunların beşinde (%14.2) metisilin direnci bulunmuştur. İzole edilen suşlarının antibiyotiklere olan direnç oranları sırasıyla, amoksisilin klavulanik asit (AMC) için %54.2, eritromisin için %28.5, tetrasiklin için %57.1, rifampisin için %40, klindamisin için %28.5, siprofloksasin için %17.1, trimetoprimsulfametoksazol (TMP-STX) için %25.7 ve gentamisin için %42.8 olarak bulunmuştur. İzole edilen stafilokok suşlarının tümü penisiline dirençli, vankomisine duyarlı olarak bulunmuştur. Meslek grupları arasında nazal S. aureus taşıyıcılığı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır(p>0.05).

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim