Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2002, Cilt 32, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 167-173
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Üriner Sistem İnfeksiyonlarından İzole Edilen Bakterilerin Çeşitli Antibiyotiklere Duyarlılıkları
Ülkü Altoparlak, Ahmet Özbek, Ferda Aktaş
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum
Anahtar Sözcükler: Üriner sistem infeksiyonları, antibiyotiklere duyarlılık

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aziziye Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'na Temmuz 2000 ile Şubat 2001 tarihleri arasında gönderilen idrar örneklerinden üretilen bakterilerin sıklığı ve antibiyotiklere karşı invitro duyarlılık durumlarının araştırılması ve Gram negatif bakterilerin genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) üretme özelliklerinin değerlendirilmesi amacıyla bu çalışma planlanmıştır. Üreme saptanan 228 idrar örneğinden izole edilen bakterilerin 156'sı E.coli (%68.4), 18'i Klebsiella (%7.9), 10'u Enterobacter (%4.4), 16'sı Pseudomonas (%7.0), iki'si Proteus (%0.9), iki'si Serratia (%0.9), 12'si koagülaz-negatif stafilokok (KNS) (%5.3), altı'sı Staphylococcus aureus (%2.6), altısı Enterococcus (%2.6) olarak tanımlanmıştır. Bu bakterilerin in-vitro duyarlılıkları NCCLS (National Committee for Clinical Laboratory Standards)'e göre disk difüzyon yöntemiyle değerlendirilmiştir. Gram negatif bakterilere antibi-yotiklerin etkinlikleri sırasıyla; imipenem %98.0, izepamisin %96.1, amikasin %89.7, netilmisin %84.3, meropenem %84.3, gentamisin %69.6, levofloksasin %68.6, tobramisin %67.6, seftriakson %65.7, sefepim 59.8, sefotaksim %53.9, sefoperazon-sulbaktam %53.0, sefoperazon %49.0, tetrasiklin %43.1, amoksisilin-klavulanik asit %42.2, trimetoprim-sulfametoksazol %42.2, sefazolin %38.2, siprofloksasin %37.3, sefuroksim sodyum %31.4, aztreonam %29.4, ampisilin %1 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlara göre Gram negatif bakterilere en etkili antibiyotikler sırasıyla; imipenem ve izepamisin idi. Gram pozitif bakterilerden KNS'lere antibiyotiklerin etkinlikleri sırasıyla; vankomisin %100, izepamisin %50, gentamisin %83.3, levofloksasin %50, siprofloksasin %33.3, TMX %25, tetrasiklin %16.7, klindamisin %8.3, penisilin %0.0 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlara göre KNS'lere en etkili antibiyotikler vankomisin ve izepamisin idi. S.aureus'a antibiyotiklerin etkinliği sırasıyla; vankomisin %100, gentamisin %66.6, izepamisin %50, tetrasiklin %33.3, levofloksasin %33.3, trimetoprim-sulfametoksazol %16.7, klindamisin %16.7 olarak bulunmuştur.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim