Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2002, Cilt 32, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 282-285
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kobaylarda Klebsiella pneumoniae ile Oluşturulan Pnömoni Modelinde Sefodizim ve Sefpirom Etkinliklerinin Karşılaştırılması
Nevriye Gönüllü1, Ömer Küçükbasmacı1, Özden Büyükbaba Boral2, Gülseren Aktaş2, Hayriye Kırkoyun uysal2, Nilgün Dinçer Sahip2, Mine Anğ Küçüker2, Özdem Anğ2
1İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Çapa, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Klebsiella pneumoniae, sefodizim, sefpirom, deneysel infeksiyon

Kobaylarda oluşturulan Klebsiella pneumoniae pnömoni modelinde farklı iki sefalosporin grubundan olan sefodizim ve sefpiromun etkinlikleri karşılaştırılmıştır. 20'şer kobaydan oluşan 4 deney grubuna intratrakeal yoldan 6x108 bakteri verilmiştir. Sefodizim ve sefpirom gruplarına 30 mg/kg günde bir kez, negatif kontrol grubuna ise steril serum fizyolojik verilmiştir. 0. 12. 24. ve 48. saatinde kobaylar öldürülmüş, akciğerler tartıldıktan sonra homojenize edilmiş ve kantitatif bakteri sayısı cfu/g olarak saptanmıştır.

Deney sonunda her iki antibiyotik de kontrol grubuna göre akciğerde mikroorganizma sayısını düşürmekle beraber aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (sefodizim-kontrol p>0.05, sefpirom-kontrol p>0.05).


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim