Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2000, Cilt 30, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 077-084
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Enterokok Suşlarında Tür Tayini, Vankomisin ve Diğer Bazı Antibiyotiklere Direnç Aranması
Seyed Reza Moaddab, Kurtuluş Töreci
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Enterokok, vankomisin, antibiyotik direnci

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi hastanesinde yatan 143'üne vankomisin uygulanmış, 173'üne vankomisin uygulanmamış toplam 316 hastadan 501 dışkı örneği alınmış ve biri antibiyotiksiz, diğeri 4 μg/ml vankomisin içeren iki Slanetz-Bartley enterokok besiyerine ekilerek 35ºC'de inkübe edilmiştir. Dışkı kültürlerinden 198 enterokok suşu izole edilmiştir. Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nın laboratuvarlarında çeşitli muayene maddelerinden izole edilmiş olan ve enterokok oldukları çalışmamızda da doğrulanan 100 suşun ilavesi ile toplam 298 suşun tür düzeyinde idantifikasyonu klasik yöntem ve gerektiğinde API Rapid ID 32 Strep kitleri kullanılarak yapılmış, vankomisin direnci NCCLS yöntemlerine göre agar dilüsyonla, vankomisin ve diğer antibiyotiklere direnç disk difüzyon yöntemi ile, gentamisin, streptomisin, penisilin ve ampisiline yüksek düzeyde direnç belirli konsantrasyonlarda antibiyotik içeren besiyerlerinde üreme ile, beta-laktamaz oluşturma nitrosefin stikleri ile belirlenmiştir.

298 enterokok suşunun 176'sı E.faecalis, 96'sı E.faecium, 15'i E.avium, 9'u E.raffinosus, bireri E.durans ve E.hirae olarak idantifiye edilmiştir.

Çeşitli muayene maddelerinden izole edilen 100 suşun tamamı vankomisine duyarlı bulunmuştur (MİK ≤4 μg/ml). 316 hastanın dışkı örneklerinden izole edilen 198 suşun ise 11'i vankomisine orta duyarlı (5 suş için MİK 8 μg/ml, 6 suş için 16 μg/ml), diğerleri duyarlı (MİK ≤4 μg/ml) bulunmuştur. MİK50 1 μg/ml, MİK90 2 μg/ml olarak saptanmıştır.

Orta duyarlı suşların biri E.faecalis, 10'u E.faecium olarak belirlenmiştir. Bu suşlar hem antibiyotiksiz hem vankomisin içeren besiyerlerinde izole edilmiş, dışkı kültürünün vankomisinli besiyerinde yapılmasının vankomisine orta duyarlı ve dirençli suşların izolasyonunda bir artışa yol açmayacağı saptanmıştır. Hastanemizde başka nedenlerle vankomisin kullanımının barsakta vankomisine dirençli enterokok kolonizasyonuna yol açmadığı görülmüştür.

Disk difüzyon yöntemi ile 298 enterok suşunun 89'u eritromisine, 83'ü penisiline, 67'si ampisiline, 25'i siprofloksasine, 20'si norfloksasine, 8'i nitrofurantoine dirençli bulunmuş, vankomisine ve teikoplanine direnç saptanmamıştır. Agar dilüsyonla vankomisine orta duyarlı bulunan 11 suşun 6'sı disk difüzyonla da orta duyarlı, 5'i ise duyarlı bulunmuştur.

54 suş streptomisine (2000 μg/ml), 39 suş gentamisine (500 μg/ml) yüksek düzeyde dirençli bulunmuştur. Bu suşların 21'inde iki antibiyotiğe de yüksek düzeyde direnç saptanmıştır. 28 suş 100 μg/ml, bunların 24'ü 200 μg/ml penisilin; 33 suş 50 μg/ml, bunların 22'si 100 μg/ml ampisilin içeren besiyerlerinde üremiştir. 13 suşta en az bir aminoglikozid ile bir beta-laktam antibiyotiğe yüksek düzeyde direnç birlikte bulunmuştur.

Denenen 298 suşta beta-laktamaz aktivitesi saptanmamıştır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim