Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2000, Cilt 30, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 142-152
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Bakteriyel ve Viral Meninjitli Çocuklarda Beyin Omurilik Sıvısı ve Plazmada TNF-α, IL-1Β ve sICAM-1 Düzeyleri
Filiz Odabaşı1, Yıldız Camcıoğlu1, Necla Akçakaya1, Haluk Çokuğraş1, Feza Otağ2
1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları, Klinik İmmünoloji ve Allerji Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kan Merkezi, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Bakteriyel meninjit, Viral meninjit, Beyin Omurilik sıvısı, TNF- α, IL-1Β, sICAM-1

Amaç: Adezyon moleküllerinden soluble intersellüler adezyon molekülü-1 (sICAM-1)' in meninks inflamasyonu sırasında kan ve beyin omurilik sıvısı (BOS) konsantrasyonlarını tespit etmek, bunların kan ve BOS tümör nekroz faktör-alfa (TNF- α), interlökin-1 beta (IL-1Β) düzeyleri ve akut faz reaktanları (AFR) (lökositoz, nötrofili, C-reaktif protein (CRP), eritrosit sedimentasyon hızı (ESH) ile ilişkilerini belirlemek, bu parametrelerin tedaviye yanıt süresi ve şeklinde olabilecek değişikliklerin tanı ya da ayırıcı tanıya yardımcı olabilecek sabit bir parametre ile paralellik gösterip göstermediğini saptamak.

Metod: Bakteriyel (Grup A) ve viral meninjit (Grup B) tanısı almış 29, kontrol grubu olarak febril veya afebril konvülsiyon geçirmiş 17 çocuk çalışmaya alınmıştır. 2-12 yaşları arasındaki hasta ve kontrol grubundan, ilk başvuru sırasında hemogram, CRP, ESH ve şeker tayini için venöz kan örnekler alınmıştır. TNF- α, IL-1Β ve sICAM-1 ölçümü için kan ve BOS örnekleri alınarak –70º C de çalışma gününe kadar saklanmıştır. TNF- α, IL-1Β ve sICAM-1 ELISA yöntemi ile tayin edilmiştir. İstatistiksel karşılaştırmada Mann-Whitney ve Kruskal Wallis testleri uygulanmıştır.

Sonuç: Akut bakteriyel ve viral menenjitlerde plazma sICAM-1 değerleri ile akut faz reaktanları arasında korelasyon yoktur. Akut bakteriyel meninjitte plazma sICAM-1 düzeyleri plazma TNF- α düzeyi ile paralellik göstermekte, BOS şekeri ile BOS sICAM-1 düzeyi arasında negatif korelasyon bulunmaktadır. Serum ve BOS sICAM-1 değerleri süregelen meninks inflamasyonunu sitokinlerden daha hassas olarak gösterdiğinden prognostik değerlendirmede tek başına sICAM-1' den yararlanılabilir. Meninjit sırasında lokal olarak merkezi sinir sisteminde (MSS) üretilen sICAM-1 subaraknoid bölgede hücresel aktivasyonu, sitokin salgısı ve inflamasyon derecesini yansıtmaktadır. Viral meninjitte ise BOS' nda sICAM-1 ölçümü tanıda sitokin ölçümünden çok daha değerli bulunmuştur. Sonuç olarak bakteriyel ve viral meninjitin ayırıcı tanısında BOS sICAM-1 düzeyi sitokin düzeyinden daha hassas bir parametre olarak kullanılabilir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim