Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2003, Cilt 33, Sayı 1, Sayfa(lar) 008-011
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Çeşitli Hastanelerde İzole Edilen Stafilokok Suşlarının Fusidik Asit ve Sık Kullanılan Diğer Antibiyotiklere Duyarlılıkları
Belgin Altun1, Sesin Kocagöz1 , Gülşen Hasçelik2, Ömrüm Uzun1, Murat Akova1, Serhat Ünal1
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları İnfeksiyon Ünitesi, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
Anahtar Sözcükler: Fusidik asit, stafilokok, direnç

Stafilokoklar yüksek oranda morbidite, mortalite ve tedavisi güç infeksiyonlara neden olmaktadır. Son yıllarda ortaya çıkmaya başlayan metisilin dirençli Staphylococcus aures'ların (MRSA) sayısının artması nozokomiyal infeksiyonların tedavisinde ciddi sorunlar yaratmaktadır. Bu çalışmada Türkiye'de bulunan 28 farklı merkezden izole edilmiş olan toplam 436 stafilokok suşunun metisilin, fusidik asit, ofloksasin, eritromisin, sulbaktam/ ampisilin (SAM) ve trimetoprim/sulfametaksazole (TMP/SMX) duyarlılıkları disk diffüzyon yöntemiyle incelenmiştir. Suşların 322'si (%74) S. aureus, 114'(%26)'ü koagülaz negatif stafilokok (KNS) olarak tiplendirilmiştir. Tüm izolatların 262(%60)'si metisiline dirençli, 174(%40)'ü ise duyarlı bulunmuştur. S. aureus'larda ofloksasin direnci %63, SAM direnci %74, KNS'larda ise TMP/SMX direnci %52 olarak saptanmıştır. Fusidik aside direnç oranı MRSA suşlarında %3, metisiline dirençli KNS (MRKNS) suşlarında %13 olarak saptanmıştır; metisiline duyarlı S. aureus (MSSA) ve metisiline duyarlı KNS (MSKN) suşları içinde fusidik aside dirençli suşa rastlanmıştır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim