Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2003, Cilt 33, Sayı 1, Sayfa(lar) 019-023
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Klinik Örneklerden İzole Edilen Gram Negatif Çomaklarda İzepamisinin Antibakteriyel Aktivitesinin Diğer Aminoglikozidlerle Karşılaştırılması
Ülkü Altoparlak, Ahmet Özbek, Ferda Aktaş
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum
Anahtar Sözcükler: Gram negatif çomak, izepamisin, antibiyotiklere duyarlılık

Aminoglikozidler, Gram negatif infeksiyonlar başta olmak üzere antimikrobiyal tedavide önemli bir role sahiptir. İyi bilinen toksisitelerine rağmen, antibiyotik kombinasyon tedavilerine uygunlukları, iyi bir antibakteriyel etkiye sahip olmaları ve tedavi sırasında direnç gelişmesinin az olmasından dolayı tercih edilmektedirler. Konsantrasyona bağlı bakterisidal aktivite ve uzamış post-antibiyotik etkileri, aminoglikozidleri günümüzde en sık kullanılan antibiyotikler arasına sokmuştur. SCH 21420 veya 1-N-HAPAGentamisin B olarak bilinen izepamisin yeni ve geniş spektrumlu bir antibiyotiktir. Bu çalışmada değişik klinik örneklerden izole edilen farklı cinslerden 304 Gram negatif bakterinin izepamisin, gentamisin, tobramisin, netilmisin, ve amikasine duyarlılıkları NCCLS standartlarına uygun olarak disk difüzyon yöntemiyle araştırılmıştır. Bakterilerin %63.8'i (n:194) Escherichia coli, %12.5'i (n:38) Klebsiella spp., %9.9'u (n:30) Pseudomonas spp., %6.6'sı (n:20) Enterobacter spp., kalan %7.2'si (n:22) Proteus spp., Serratia spp., Citrobacter spp., Salmonella paratyphi A. ve Providencia spp. olarak belirlenmiştir. Bu bakterilerin duyarlılık yüzdeleri, amikasin, gentamisin, netilmisin, tobramisin ve izepamisin için sırasıyla %87.8, %66.5, %84.9, %65.1 ve %94.7 olup buna göre bakterilerin en duyarlı olduğu aminoglikozid izepamisin iken, en dirençli oldukları aminoglikozidin ise tobramisin olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak, izepamisinin Gram negatif enterik ve non-fermentatif bakterilerin neden olduğu infeksiyonların tedavisinde uygun bir seçenek olduğu belirlenmiştir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim