Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2003, Cilt 33, Sayı 1, Sayfa(lar) 052-056
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Hastane Personelinde Burun Portörlüğü ve İzole Edilen Mikroorganizmaların Antibiyotiklere Duyarlılıkları
Bekir Kocazeybek1, Abdullah Ayyıldız2, Özkan Gülsoy2, Osman Bayındır3, Bingür Sönmez4, Cem' i Demiroğlu5
1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Cerrahpaşa, İstanbul
2Florence Nightingale Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Şişli, İstanbul
3Florence Nightingale Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi, Şişli, İstanbul
4Memorial Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi, Okmeydanı, İstanbul
5Florence Nightingale Hastanesi, Kardiyoloji Servisi, Şişli, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Hastane personeli, burun portörlüğü antibiyotiklere duyarlık

Son yıllarda hastane infeksiyonlarına neden olan mikroorganizmaların başında stafilokokların geldiği ve burun portörlerinin de bu infeksiyonların oluşmasında önemli bir faktör olduğu bilinmektedir.

Çalışmamızda Florence Nightingale Hastanesinin değişik ünitelerinde çalışan sağlık ve yardımcı sağlık personelinin burun portörlüğünü ve izole edilen suşların çeşitli antibiyotiklere duyarlılıkları incelenmiştir. 1998 yılında 165, 1999 yılında ise 235 olmak üzere toplam 400 personelden alınan burun sürüntü örneklerinin koyun kanlı agara ve ENDO agara ekimleri yapılmıştır. Üreyen kolonilerin Gram boyamaları, katalaz, koagülaz testleri, morfolojik ve mikroskobik özellikleri incelenmiştir. Gram pozitif ve Gram negatif bakterilerin identifikasyon ve antibiyotik duyarlılıkları Sceptor (Becton Dickinson) cihazında belirlenmiştir.

Toplam 73 (% 18.3) personelden 39 (% 9.8) metisiline duyarlı Staphylococcus aureus (MSSA), altı (% 1.5) metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) , dokuz (% 2.3) Klebsiella oxytoca, sekiz (% 2) Klebsiella pneumoniae, dört (% 1) Proteus mirabilis, üç ( % 0.8) Enterobacter aerogenes, iki (% 0.5) Enterobacter cloacae, bir (% 0.3) Acinetobacter baumanni, bir (% 0.3) Citrobacter freundii suşu izole edilmiştir. S. aureus suşlarına vankomisin % 100, teikoplanin % 100, ofloksasin % 89, Gram negatif suşlara ise imipenem % 100, siprofloksasin % 90' la en etkili antibiyotikler olarak bulunmuştur.

Hastane personelinde burun portörlüğünün periyodik olarak araştırılması ve gerekli önlemlerin alınmasıyla burun portörlüğüne bağlı hastane infeksiyonlarının belirli oranda azalacağını düşünmekteyiz.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim