Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2007, Cilt 37, Sayı 3, Sayfa(lar) 142-146
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Pseudomonas aeruginosa suşlarında indüklenebilir beta-laktamaz aktivitesinin ve antibiyotiklere direncin araştırılması
Fahriye Ekşi, Ayşen Bayram, İclal Balcı, Gönenç Özer
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji, Anabilim Dalı, Gaziantep
Anahtar Sözcükler: Pseudomonas aeruginosa, indüklenebilir beta-laktamaz aktivitesi, antibiyotiklere direnç

Bu çalışmada çeşitli klinik örneklerden izole ettiğimiz 51 Pseudomonas aeruginosa suşunun indüklenebilir beta-laktamaz aktivitelerinin belirlenmesi ve çeşitli antibiyotiklere direnç durumlarının saptanması amaçlanmıştır. Çeşitli klinik örneklerden klasik yöntemlerle izolasyonu ve identifikasyonu yapılan 51 P. aeruginosa suşu çalışma kapsamına alınmıştır. İncelenen örneklerin 13'ü idrar, 11'i trakeal aspirat, 8'i bronkoalveolar lavaj (BAL), 6'sı yara, 6'sı boğaz, 5'i balgam, 1'i plevra, 1'i de dren sıvısı örnekleridir. İzole edilen P.aeruginosa suşlarının indüklenebilir beta-laktamaz aktivitesi (İBL), güçlü indükleyici olarak imipenem, zayıf indükleyici olarak da aztreonam ve sefotaksim diskleri kullanılarak disk indüksiyon yöntemi ile araştırılmıştır. İzolatların çeşitli antibiyotiklere direnç durumlarını belirlemek için Clinical and Laboratory Standards Institude (CLSI)'in önerileri doğrultusunda disk difüzyon yöntemi kullanılmıştır. Çeşitli klinik örneklerden izole edilen 51 P. aeruginosa suşunun 27'sinde (%52.9) İBL aktivitesi saptanmıştır. Pseudomonas aeruginosa suşları, trimetoprim/sulfametoksazole %82.3, sefotaksime %56.9, aztreonama %33.3, seftriaksona %29.4, gentamisine %27.5, seftazidime %23.5, sefepime %23.5, piperasiline %21.6, siprofloksasine %9.8, imipeneme %7.8 ve piperasilin/tazobaktama %7.8 oranlarında dirençli bulunmuştur. Bu sonuçlara göre P. aeruginosa suşlarına en etkili antibiyotiğin piperasilin/tazobaktam olduğu tespit edilmiştir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim