Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2007, Cilt 37, Sayı 4, Sayfa(lar) 196-200
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Moraxella catarrhalis suşlarının antibiyotiklere duyarlılıklarının ve beta-laktamaz üretimlerinin izoelektrik odaklama yöntemi ile saptanması
Sinem Özdemir, Nevriye Gönüllü
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Moraxella catarrhalis, antibiyotiklere duyarlılık, izoelektrik odaklama

Bu çalışmada, Moraxella catarrhalis kökenlerinin antibiyotiklere duyarlılık oranlarının saptanması ve BRO beta-laktamazların tanımlanması amaçlanmıştır. Çalışmamıza, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'na gelen çeşitli klinik örneklerden (45 balgam, iki boğaz sürüntüsü, bir burun sürüntüsü, bir hemokültür ve bir endotrakeal aspirat) izole edilen toplam 50 M.catarrhalis kökeni dahil edilmiştir. Suşların ampisilin, sefuroksim, sefotaksim, seftriakson, eritromisin, klindamisin, tetrasiklin, gentamisin ve siprofloksasine karşı duyarlılıkları, Clinical and Laboratory Standarts Institute önerilerine göre agar dilüsyon yöntemi ile tespit edilmiştir. Beta-laktamaz enzimleri, izoelektrik odaklama yöntemi ile tiplendirilmiştir. M.catarrhalis suşlarının 47'sinde (%94), nitrosefin disk testi ile beta-laktamaz pozitifliği belirlenmiş; üç köken ise (%6) beta-laktamaz negatif bulunmuştur. Beta-laktamazların 41'i (%87.2) BRO-1, altısı (%12.8) BRO-2 olarak tiplendirilmiştir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim