Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2008, Cilt 38, Sayı 2, Sayfa(lar) 071-076
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Yoğun bakım ünitesinden izole edilen bakterilerin antibiyotiklere duyarlılıkları
Öznur Ak1, Ayşe Batırel1, Serdar Özer1, Serhan Çolakoğlu2, Zuhal Arıkan2
1 Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul
2 Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Yoğun bakım ünitesi, izolat, antibiyotik duyarlılığı

Yoğun bakım üniteleri (YBÜ) hastane infeksiyonu gelişimi, dirençli bakterilerin ortaya çıkışı ve hastanelerin diğer bölgelerine yayılımı açısından riskli ortamlardır. Çalışmamızda, hastanemizin YBÜ'sinden Ocak 2003 - Ocak 2006 döneminde hastaların yatışı esnasında ve haftalık izlemle alınan kültürlerden elde edilen 1041 suş değerlendirilmiştir. Suşların %52.8'i trakeal aspirat, %21.9'u idrar, %20.4'ü kan, %4.9'u diğer klinik örneklerden izole edilmiştir. İzole edilen suşların %77'si Gram negatif, %23'ü Gram pozitif bakterilerden oluşmaktadır. En sık izole edilen bakteriler Pseudomonas spp (%26.8), Staphylococcus aureus (%19.9) ve Escherichia coli (%14.9) olarak bulunmuştur. Gram negatif bakterilere en etkili antibiyotikler imipenem (%66.9) ve meropenem (%66.9) olarak bulunmuş, bunları sefoperazon-sulbaktam (%50.4), piperasilin-tazobaktam (%49.1), amikasin (%48.5), ve siprofloksasin (%46.7) izlemiştir. Gram negatif bakterilerde genişlemiş spektrumlu beta laktamaz (GSBL) üretimi %13.3 olup, E.coli ve Klebsiella spp.'de sırasıyla %16.8 ve %27.9 olarak bulunmuştur. Antibiyotiklerin duyarlılık oranlarının yıllar arasındaki farklılığına bakıldığında istatistiksel olarak yalnızca ofloksasin (p<0.005) ve siprofloksasin (p<0.005) duyarlılığındaki azalma anlamlı olarak bulunmuştur.

S. aureus suşlarının %75'inde metisilin direnci tespit edilmiş, S.aureus ve enterokoklarda glikopeptid direnci saptanmamıştır. Sonuç olarak, YBÜ'nde Gram negatif bakteriler hakim florayı oluşturmakta olup, her ünitenin etken profili ve antibiyotik duyarlılığı farklıdır. Bu yüzden her ünitenin etkenlerinin dağılımını ve antibiyotik duyarlılık durumunu izlemesi empirik tedavi yaklaşımı, direnç gelişiminin azaltılması ve infeksiyonların kontrolü açısından önemlidir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim