Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2009, Cilt 39, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 016-021
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA PNEUMONIAE SUŞLARININ GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA LAKTAMAZ ÜRETİMLERİ VE ANTİBİYOTİK DİRENÇ ORANLARI
Nurhan ALBAYRAK1, Şafak KAYA2
1Çankırı Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji, Çankırı
2Çankırı Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Çankırı
Anahtar Sözcükler: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, genişlemiş spektrumlu beta laktamaz

Bu çalışmada Çankırı Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarına Ocak 2007 - Mart 2008 döneminde çeşitli kliniklerden gönderilen örneklerde üreyen Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae suşlarının antibiyotik duyarlılıkları retrospektif olarak incelenmiş, böylelikle klinik örneklere göre etkenlerin ampirik tedavisinde kullanılan antibiyotiklerin duyarlılık oranlarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Laboratuvarımıza gönderilen idrar, balgam, yara yeri örnekleri EMB ve koyun kanlı agara; kan kültürü örnekleri bifazik (Biomeriux) besiyerine ekilmiş ve rutin prosedürlerine uygun olarak EMB ve koyun kanlı agara pasajlanmıştır. Balgam ve yara örnekleri gram boyama ile lökosit varlığı açısından değerlendirilmiştir. Üreme sonucunda mikroorganizmalar biyokimyasal özelliklerine göre tiplendirmeye alınmış, konvansiyonel yöntemlerle değerlendirilemeyen mikroorganizmalar yarı otomatize tiplendirme sistemi (Biomeriux; Api 20E) ile değerlendirilmiştir. Tiplendirme sonrasında mikroorganizmaların antibiyotik duyarlılık testleri Keurby Bauer disk difüzyon yöntemi ile Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI)'nin önerilerine göre yapılmıştır. Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae'nin genişlemiş spektrumlu betalaktamaz (GSBL) üretimi çift disk sinerji yöntemi ile araştırılmıştır. Laboratuvarımıza bu süreç içerisinde 3156 idrar, 703 balgam, 255 yara yeri ve 246 kan kültürü örneği olmak üzere toplamda 4360 örnek gelmiş; bunların 876'sında (%20.9) üreme görülmüştür. Örneklerin 347'sinde Escherichia coli, 91'inde Klebsiella pneumoniae suşunun ürediği görülmüş; Escherichia coli'nin GSBL oluşturma oranı %18.8 (n=73), Klebsiella pneumoniae'nin GSBL oluşturma oranı %21.9 (n=20) olarak saptanmıştır. Değerlendirmemiz sonucunda; çeşitli klinik örneklerde ampirik tedavide sık tercih edilen amoksisilin klavulonikasit ve sefalosporinlerin duyarlılıkları Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae'nin etken olduğu enfeksiyonlarda düşük olarak tespit edilmiştir. Karbapenem direnci ise sadece bir Escherichia coli suşunda tespit edilmiş; karbapenemlerin bu mikroorganizmalara karşı halen en etkin ajan olma özelliklerini koruduğu saptanmıştır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim