Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2009, Cilt 39, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 022-026
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
KAN DOLAŞIMI İNFEKSİYONLARINDAN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI
İnci TUNCER, Fatma KALEM, Mediha ÇOŞAR, Uğur ARSLAN
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya
Anahtar Sözcükler: S.aureus, kan dolaşım infeksiyonları, metisilin direnci

Kan dolaşım infeksiyonları (KDİ) yüksek morbidite ve mortaliteye sebep olur. S.aureus kan dolaşımı infeksiyonlarına en sık sebep olan iki etkenden bir tanesidir. Metisilin direnci S.aureus suşlarında artmaktadır. Bu çalışmada KDİ'dan izole edilen S.aureus suşlarının antimikrobiyal duyarlılıkları araştırıldı.

Kan kültürleri için otomatize sistem kullanıldı. İzole edilen suşlar konvansiyonel yöntemlerle S.aureus olarak identifiye edildi ve antimikrobiyal duyarlılıkları Kirby–Bauer disk diff uzyon yöntemi ile CLSI kriterlerine göre araştırıldı.

274 S.aureus suşunun 132'si (%48.2) MRSA ve 142'si (%51.8) MSSA'idi. MRSA suşlarının; vankomisin, gentamisin, eritromisin, tetrasiklin ve siprofl oksasine duyarlılık oranları sırasıyla; %100, %13, %12, %10 ve %9 olarak bulunmuştur. MSSA suşlarının vankomisin, gentamisin, tetrasiklin, siprofl oksasin ve eritromisine duyarlılık oranları ise sırasıyla %100, %97, %94, %93 ve %91 olarak bulunmuştur. MRSA insidansı 2003 yılında %25.7 iken 2006 yılında %67.8'e yükselmiş (2004,2005,ve 2006 yıllarında sırasıyla %36, 7,%42,2 ve %67,8).ancak bu oran 2007 yılında %51.7 düşmüştür.

Kan dolaşımı infeksiyonlarını daha doğru tedavi edebilmek ve toplum sağlığını koruma adına planlamalar yapabilmek için her bölgede S.aureus suşlarının antimikrobiyal duyarlılık profili ve kolonizasyon oranları bilinmelidir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim