Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2009, Cilt 39, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 040-043
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
ÇOCUK HASTALARIN İDRAR ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN BAKTERİLER VE ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI
Ömer KÜÇÜKBASMACI, Nigar ÇELİK
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Anahtar Sözcükler: İdrar, Escherichia coli, üriner sistem infeksiyonu, çocuk hastalar

Bu çalışmada çocuk hastalardan elde edilen idrar örneklerinde etken olan bakteriler ve antibiyotik duyarlılıkları geriye dönük olarak incelenmiştir. Çalışmaya infeksiyon etkeni olan 436 idrar kültürü dahil edilmiştir. En sık izole edilen bakteri Escherichia coli (%50.7) olurken, Enterococcus spp. (%15.6) en sık izole edilen gram pozitif bakteri olmuştur. E.coli kökenlerinin %65.6'sı ampisiline, %23.5'i amoksisilin/klavulanata, %24.4'ü seft azidime, %9.9'u siprofl oksasine dirençli bulunmuştur. E.coli kökenlerinin hepsi imipeneme duyarlı bulunmuştur. Bu sonuçların hastanemizde üriner sistem infeksiyonlarının tedavisinde yararlı olabileceği düşünülmüştür.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim