Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2009, Cilt 39, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 085-088
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DIŞKIDA GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ ÜRETEN ENTEROBACTERIACEAE ÜYELERİNİN PREVALANSININ ARAŞTIRILMASI
Ömer KÜÇÜKBASMACI
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Anahtar Sözcükler: GSBL, dışkı, Enterobacteriaceae, CTX-M

Çalışmamızda 150 kişiden alınan 150 dışkı örneğinde genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz üreten Enterobacteriaceae üyeleri aranmıştır. Son üç aydır hastaneye yatmamış ve antibiyotik tedavisi almamış kişiler çalışmaya dahil edilmiştir. Genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) ürettiği seft azidim ve seft riakson içeren Mac Conkey besiyerleri ile saptanan bakterilerde çift disk sinerji testi ve kombine disk testi yöntemleriyle GSBL varlığı doğrulanmıştır. GSBL ürettiği saptanan bakterilerin çeşitli antibiyotiklere duyarlılıkları saptanmıştır. GSBL üreten tüm kökenlerde PCR ile GSBL genleri varlığı araştırılmıştır. 150 hastanın 32' sinde (%21.3) GSBL üreticisi Enterobacteriaceae kökeni varlığı saptanmıştır. elde edilen GSBL üreticisi bakterilerin türlerine göre dağılımı ve oranlarına bakıldığında GSBL üreticisi 32 bakterinin 27' si (%84.4) Escherichia coli, dördü (%12.5) Klebsiella pneumoniae, biri (%3.1) Klebsiella oxytoca' dır. GSBL üreticisi 32 kökenin 29' unda (%90.6) blaCTX-M geni, 22' sinde (%68.7) blaTEM geni, ve 11' inde (%34.3) blaSHV geni saptanmıştır. Asemptomatik dışkı florası üyesi GSBL üreten Enterobacteriaceae kökenlerinin hangi sıklıkta ve hangi tiplerde olduğunu bilmek karmaşık GSBL epidemiyolojisini aydınlatabilmek açısından önem taşımaktadır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim