Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2009, Cilt 39, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 094-096
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
2005-2008 YILLARI ARASINDA KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU YAPILAN HASTALARDA FEBRİL NÖTROPENİ ATAKLARINDAKİ KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR
Yeşim GÜROL1, Yasemin ÖZTÜRK1, Zuhal TAZEGÜN TEKKANAT1, Yener KOÇ2, Sesin KOCAGÖZ3, Gülden YILMAZ1
1Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim dalı, Istanbul
2Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kök Hücre Transplantasyon Ünitesi, Istanbul
3Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim dalı, Istanbul
Anahtar Sözcükler: Kan kültürü, kemik iliği transplantasyonu

Bu çalışmada kemik iliği transplantasyonu yapılan hastalarda nötropeni ataklarında alınan kan kültürlerinde üreyen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıklarının saptanması amaçlanmıştır. Ekim 2005-Aralık 2008 tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Kemik İliği Transplantasyon (KİT) servisinde yatan 97 hastanın febril nötropeni atağında 1907 kan kültürü çalışmaya alınmıştır. Üreyen kan kültürlerinin çoğunu stafilokoklar (n=196) oluşturmakta ve ilk sırada S. epidermidis yer almıştır. Gram pozitiflerin ardından ikinci sıklıkta Escherichia coli (n=10) üremiştir. Gram pozitif koklarda vankomisin, teikoplanin ve linezolid; Gram negatif çomaklarda karbapenem direncine rastlanmamıştır. KİT yapılan hastaların özellikle nötropeni ataklarında kan kültürü sonuçlarının takibi ampirik tedaviyi yönlendirecektir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim