Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2010, Cilt 40, Sayı 1, Sayfa(lar) 041-047
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kan Donörlerinde Yapılan Rutin Tarama Testlerinin 11 Yıllık Değerlendirilmesi
Rüçhan Ulutürk
Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği ve Kan Merkezi
Anahtar Sözcükler: Kan donörü, Donör tarama testleri

Amaç: Kan ve kan ürünü transfüzyonlarında hastalara güvenli kanın sağlanması yaşamsal önem taşımaktadır. Bunun için donör kanlarında transfüzyonla bulaşan hepatit B virüsü (HBV), hepatit C virüsü (HCV), insan immünyetmezlik virüsü (HIV) ve sifiliz etkeni zorunlu olarak taranmaktadır. Bu çalışmada 1998-2008 yılları arasında kan merkezimize başvuran donörlerin tarama test sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi ve seropozitiflik oranlarındaki değişimin irdelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Belirtilen dönemde yaşları 18-60 arasında değişen bağış öncesi donör sorgulama formu doldurulmuş, tansiyon ve genel klinik muayenesi yapılmış donörlerin tarama testleri değerlendirilmiştir. HBsAg (HBV yüzey antijeni), anti-HCV (HCV antikoru) ve anti-HIV 1-2 (HIV antikoru) 1998-2000 yıllarında mikro- ELISA, 2001-2008 yıllarında kemilüminesans yöntemi ile çalışılmıştır. Sifiliz taraması için Rapid Plasma Reagin (RPR), doğrulama testi olarak Treponema pallidum hemaglutinasyon (TPHA) testi kullanılmıştır. HIV 1-2 testlerinden şüpheli veya pozitif sonuç alınan kan örnekleri İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi'ne Western-Blotting doğrulama testi için gönderilmiştir.

Bulgular: Tarama testleri yapılan toplam 75 747 donörün 2143'ünde (%2.83) HBsAg pozitifliği, 303'ünde (%0.40) anti-HCV pozitifliği, 119'unda (%0.16) RPR seropozitifliği tespit edilmiştir. HIV pozitif bir olguda (%0.001) Western-blotting doğrulama testi pozitif bulunmuştur. HBsAg pozitiflik oranlarının yıllar içerisinde belirgin olarak azalmış olduğu; 1998 yılında %4.69 olarak saptanan HBsAg pozitifliği, 2008'e gelindiğinde %1.84'e azaldığı; 1998-2000 yıllarında oldukça yüksek oranda (%1.71) saptanan anti-HCV seropozitifliği 2001yılından sonra azalma trendi gösterdiği ve 2008 yılında %0.14 olduğu belirlenmiştir. 2008 yılında sifiliz pozitiflik oranlarında diğer yıllara göre azalma gözlenmiştir.

Sonuç: Donörler arasında HBsAg ve anti-HCV pozitifliklerinin günümüze geldikçe azaldığı ve azalmanın istatiksel olarak anlamlı olduğu gözlenmiştir. HIV enfeksiyon prevalansı irdelenen yıllar içerisinde düşük bulunmuştur. Sifilis oranları yıllara göre değişkenlik göstermiştir. Tarama testlerinin seroprevalansının düşük olduğu, ancak enfeksiyon riskin az da olsa devam ettiği görülmektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim